Demirbaş Zimmet İadesi Dilekçe Örneği

Kamu ve Özel kurumlarda iş gereği kullanılacak demirbaşlar belirli çalışanlara zimmetlenmektedir, bu çalışan kişi okulun resmi defterlerinin zimmetlendiği müdür yardımcısı da olabilir, bir şirketteki sunucuların zimmetlendiği Bilgisayar Mühendisi de olabilir, belediye tarafından verilen motorlu aracı kullanan şöföre zimmetlenen motorlu araç da olabilir. Hukuken zimmet bir başkasına ait olan eşyanın birine emaneten teslim edildiğini iki tarafın da beyan ettiği bir işlemdir. Yani gönüllü zimmet bir eşyanın bir kişi yada kurum tarafından bir kişi yada kuruma teslim edildiği ve emanet edildiği bir işlemdir.

Hukukta olumsuz birşey olarak görünen zimmetine geçirme kavramı ile zimmet alma ve zimmet iade kavramı bazen karıştırılmaktadır. Zimmetine geçirme tanımı bir emtiayı , somut yada soyut bir varlığı kendi mülkiyetine veya sahipliğine izinsiz olarak geçirerek menfaat sağlamak anlamına gelir. Hukuki olarak zimmetine geçirmeye örnek vermek gerekirse bir banka veznedarının kişilerin izni ve bilgisi olmadan banka hesaplarındaki paralarını çekip kendi alması maddi bir varlık olan paranın zimmete geçirilmesi yani kendine maddi menfaat sağlamasıdır. Demirbaş zimmete almak veya iade etmek böyle olumsuz bir durum değildir, kurumlar bireylere bir eşyayı emanet ederken o eşyanın güvenliğini sağlamak zorundadır. O eşyanın o kişiye emanet olarak verildiğinin ve geri alınacağının resmi mevzuattaki işlemi zimmet almadır. Zimmet alınmış emanet eşyanın geri verilmesi de zimmet iade işlemidir.

Birçok davada özel yada resmi kurumların demirbaşlarının çalışanlar tarafından alındığı , iade edilmediği veya izinsiz alındığı gözlemlenmektedir ve bu davalar her yıl yüzlercedir. Bu sebeple zimmet alma ve zimmet iade etme mevzuatı ciddiyet ile uygulanmaktadır. Usulünce belgelenen ve aşağıda yapacağımız uyarılar dikkate alınan zimmet alma ve zimmet iade işlemleri hayatın olağan akışında son derece normal işlemlerdir.

Zimmet önemli bir konudur çünki zimmet alınan eşyanın sorumluluğu da zimmet alan tarafından üstlenilmektedir. Zimmet işlemlerinde genellikle zimmet teslim tutanağı ve zimmet iade tutanağı düzenlenmektedir, Zimmet Teslim Tutanağı genellikle zimmet edilen eşyayı ve zimmet sorumluluğunu tanımlamaktadır. Zimmet edien eşyayı , zimmeti teslim edeni , zimmeti teslim alanı ve varsa genel şartları içermektedir, zimmet iade tutanağı da zimmet alınan eşyanın iadesinde düzenlenir ve zimmeti iade eden , zimmeti iade alan , iade edilen eşya bilgileri bulunur. Her iki evrakta da tarih ve ıslak imza bulunur ve hukuken bağlayıcı bir belgedir.

Özel ve Resmi kurumlarda özellikle çok sayıda çalışan olduğu durumlarda Demişbaş işleri tam bir baş belasına dönüşebilir, yıllar içerisinde oluşan zayi , kayıp ve kaçak demişbaşlar her zaman mesul müdürlerin ve yetkililerin başlarını arıttığı için Zimmet işlemleri artık normal mevzuat olarak en ufak kırtasiye eşyaları için bile düzenlenebilmektedir.

Demirbaş zimmeti alınırken tutanağa eşya listesinin tam ve doğru olarak yazıldığından ve miktarlarından emin olarak kontrol ederek imza atınız ve iadesi esnasında kesinlikle Demirbaş Zimmeti İade Dilekçesi ile müracat ederek demirbaş iade tutanağı veya yerine geçecek resmi belge düzenlenmesini isteyiniz. Tutanağın ıslak imzalı bir kopyasını da en az 5 yıl ve yüksek değerli eşyalarda 10 yıl boyunca muhafaza ediniz.

Demirbaş zimmet iadesi yapılırken iade alan kişinin tutanakta sayımının ve kontrolünün yapıldığı ve kusur veya eksik bulunmadığını imza etmesini de sağlayınız. Birçok kurum içerisinde özellikle motorlu araç zimmetlerinde sonradan problemler çok fazla çıkmaktadır bu sebeple maddi değeri yüksek eşyaları teslim alırken ve teslim ederken azami dikkat ve kontrol yapılmasını ve tercihen yapılan kontrollerin tutanak içerisinde belirtilmesine özen gösteriniz.

En yaygın olarak günümüzde motorlu araçlar zimmetlendiği için örneğimizi motorlu araç ve dizüstü bilgisayar olarak ayrı ayrı düzenleyeceğiz , sizlere bir Demirbaş Zimmeti İade Dilekçe Örneği birde Demirbaş Zimmeti İade Tutanak Örneği paylaşacağız. Bazı şirket ve kurum uygulamalarında dilekçe ile müracat gerekmemekte sadece tutanak düzenlenmekte , bazı uygulamalarda ise dilekçe ile müracat ardından tutanak ile iade yapılmaktadır.

Demirbaş zimmet iadesi işlemlerinde birçok zaman iade edilen demirbaş yerine başka bir demirbaş zimmet edilebilmektedir. Örneğin 2 yıl boyunca kullanılan şirket bilgisayarının zimmet iadesi yapıldıktan sonra yeni bir bilgisayar zimmete alınabilmektedir. Bu durumlarda iadenin ve yeni zimmet ayrı işlemler olarak yapılması daha sağlıklıdır.

Aşağıda size Demirbaş Zimmeti İade Dilekçe Örneği ve Demirbaş Zimmeti İade Tutanak Örneği ni iadeyi teslim eden , iadeyi kontrol ederek teslim alan olarak iki ünvan verilmiştir. Burada isim ve soyisim yazılması ve ıslak imza atılması gerekmektedir. Demirbaş zimmet iadesine konu olan eşyalar birden çok iste tablo yapısında bir döküman hazırlamanız uygundur. Tüm eşyalar tam ve doğru tanımlanmalıdır. Kıymeti yüksek eşyalar örneğin otomobil için tüm teknik detaylara yer verilmelidir.

Demirbaş Zimmeti İade Dilekçe Örneği ve İade Tutanağı (Otomobil)

	DEMİRBAŞ ZİMMET İADE TUTANAĞI (OTOMOBİL)

	MARKA : 
	MODEL :
	ÜRETİM YILI :
	RENK : 
	PLAKA NO : 
	KİLOMETRE : 
	ZİMMET İADE TUTANAK NO : 
	ZİMMET İADE TARİHİ : 

	Yukarıda bilgileri yazılı Otomobil, Demirbaş Zimmet İadesi yapan tarafından usulüne uygun bişimde iade edilmiştir ve zimmet iadesi alan kişi tarafından aşağıda listelenen kontroller dikkatle, eksiksiz ve usulünce yapılmış ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Zimmetin usulüne uygun biçimde ve sağlam olarak iade edildiğini kabul ve beyan edilmiştir.

Aracın gövdesinde herhangi bir hasar yoktur.
Aracın kilometresi yukarıda yazılan biçimdedir.
Aracın motor yağı ve radyatör sıvısı normal seviyededir.
Aracın son periyodik bakımı usulünce ve vaktinde yapılmıştır.
Aracın lastikleri kullanılır durumdadır.
Aracın stepne ve kriko aksamı mevcuttur.
Aracın Fenni ve Egzost gazı muayeneleri geçerlidir.
Aracın motoru muntazam çalışmaktadır, ekranlarında arıza gözükmemektedir.
Aracın sürüşünde herhangi bir probleme rastlanmamıştır.
Aracın trafik kaza sorgusunda kuruma bildirilmemiş kazası bulunmamaktadır.
Aracın trafik seti ve yangın söndürücüsü mevcuttur.
Aracın kalorifer havalandırma ısıtma soğutma sistemleri faal durumdadır.
Aracın silecekleri ve cam yıkama sistemleri faal durumdadır.
Aracın aynaları hasarsızdır ve ayarlama fonsyonu çalışmaktadır.
Araç aydınlatma sistemlerinin tamamı faal durumdadır.
Aracın muzik sistemi faal durumdadır.
Araç yaşı ve kullanımına bağlı yıpranmalar haricinde zimmet alanın zimmet döneminde oluşmuş olduğu belirlenen olağan dışı bir yıpranma gözlemlenmemiştir.
Aracın tescil ve trafik belgeleri teslim alınmıştır.
Aracın anahtarı teslim alınmıştır.

YUKARIDAKİ TÜM METNİ OKUDUĞUMU ANLADIĞIMI TÜM KONTROLLERİ USULÜNCE YAPTIĞIMI VE  İADEYİ KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

ZİMMETLİ DEMİRBAŞ MOTORLU		ZİMMETLİ DEMİRBAŞ MOTORLU
TAŞIDI İADE EDEN KİŞİ :				TAŞITI KONTROL EDEREK 
							İADE ALAN KİŞİ :

TARİH : 						TARİH: 
İSİM SOYİSİM					İSİM SOYİSİM	
İMZA							İMZA

Demirbaş Zimmeti İade Dilekçe Örneği ve İade Tutanağı (Dizüstü Bilgisayar)

	........................................... ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE


	DİLEKÇE KONUSU : ZİMMET İADE İŞLEMİ BAŞVURUSU


	
		............. tarihli Demirbaş Zimmet Teslim Alım Tutanağı ile zimmetimde bulunan ................... marka .................. model dizüstü bildisayarı usulüne uygun biçimde zimmet iadesi yapmak istemekteyim.

		Gereğini saygılarım ile arz ederim.


						Tarih : 
						
						İsim Soyisim :

						İmza :

	DEMİRBAŞ ZİMMET İADE TUTANAĞI (DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR)

	MARKA : 
	MODEL :
	SERİ NUMARASI : 
	ZİMMET İADE TUTANAK NO : 
	ZİMMET İADE TARİHİ : 

	Yukarıda bilgileri yazılı bilgisayar, Demirbaş Zimmet İadesi yapan tarafından usulüne uygun bişimde iade edilmiştir ve zimmet iadesi alan kişi tarafından aşağıda listelenen kontroller dikkatle, eksiksiz ve usulünce yapılmış ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Zimmetin usulüne uygun biçimde ve sağlam olarak iade edildiğini kabul ve beyan edilmiştir.

Marka Model ve Seri Numarası Zimmet alım formu ile uyuşmaktadır.
Dizüstü Bilgisayarda fiziki bir hasar yoktur.
Adaptörü mevcuttur ve çalışmaktadır.
Bilgisayar donanımı zimmet alım formundaki donanım ile eşdeğerdir.
Bilgisayar Açılmakta ve işletim sistemi muntazam olarak yüklenmektedir.
Yüklü işletim sistemi kurum uygulamasındaki işletim sistemidir.
Kurum ile ilgili yazılımlar mevcuttur.
Kurum ile ilgili veriler yedeklenmiş ve bilgisayardan silinmiştir.
Kişisel veri veya program bulunmamaktadır.
Bilgisayarların açıldığı , işletim sistemi üzerinden kapatılabildiği , görüntü , ses , program çalıştırma , internet erişimi , kablosuz ağ özellikleri ve kurum kullanımındaki yazılımları çalıştırdığı kontrol edilmiştir yazılımsal ve donanımsal probleme rastlanmamıştır.
Kullanıcı şifresi , Yönetici Şifresi , Bios Şifresi , Harddisk şifresi kurum kurallarına göre belirlenebilmiştir.
Başka bir çalışanın kullanımına engel herhangi bir duruma rastlanmamıştır.
Normal kullanım sonucu oluşabilecek yüzeysel yıpranmalar haricinde bir olumsuzluk yoktur.
Dizüstü bilgisayarın iadesinde herhangi bir mahsur yoktur.YUKARIDAKİ TÜM METNİ OKUDUĞUMU ANLADIĞIMI TÜM KONTROLLERİ USULÜNCE YAPTIĞIMI VE  İADEYİ KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

ZİMMETLİ DEMİRBAŞ DİZÜSTÜ 		İMMETLİ DEMİRBAŞ DİZÜSTÜ 
BİLGİSAYARI İADE EDEN KİŞİ :		BİLGİSAYARI KONTROL EDEREK 
							İADE ALAN KİŞİ :

TARİH : 						TARİH: 
İSİM SOYİSİM					İSİM SOYİSİM	
İMZA							İMZA
Scroll to Top