Ceza İndirim Dilekçesi

Ceza İndirimi 2021 – Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Nedir?

Mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkan sağlayan bir kolaylıktır.

Mükellefler Ne Zamana Kadar İtiraz Edebilirler?

Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkına sahip bulunmaktadırlar.

İndirim Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilir.

İndirim Uygulaması Kapsamına Hangi Cezalar Girmektedir?

Vergi ziyaı cezası,

Usulsüzlük cezası,

Özel usulsüzlük cezası, girmektedir.

376. MaddeCezalarda İndirim Uygulamasından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması,

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,

İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması, şartıyla yararlanılabilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

İndirim Talebinden Vazgeçerek Yasal Süre İçinde Uzlaşma Talep Etmek Mümkün müdür?

Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle uzlaşma talep edebilir.

Cezalarda İndirim Sonrasında Ödeme Ne Zaman Yapılır?

Tarh edilen vergi ile indirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarının; vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekir.

Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanların uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

Ceza İndirimi Şartlarına Uyulmaması Halinde Ne Yapılır?

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamaz. İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettirilir. Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülür. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevrilir.

Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir mi?

Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden; uzlaşma talebinden vazgeçerek indirim uygulamasından yararlanmak için talepte bulunabilir.

Diğer taraftan uzlaşma talebinde bulunan ve Kanunda belirtilen şartları sağlayan mükellef veya vergi sorumlusu üzerinde uzlaşılan vergi ziyaı cezası için indirim uygulamasından yararlanabilir.

Dava Açan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir mi?

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir.

Ceza İndirim Talebi Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Aşağıda yer alan dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi, Gelir İdaresi Başkanlığına elden teslim edebileceğiniz gibi, dilerseniz e-Devlet üzerinden de işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ceza İndirim Talebi Dilekçe Örneği:

                              .../.../20..


         ............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE,    Dairenizin .................. T.C. kimlik numaralı mükellefiyim. Adıma düzenlenen ............ tarih ve ..... sayılı ceza ihbarnamesi ile kesilip .............. tarihinde tebliğ olunan ....................... cezasının 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesine göre indirimli ödemek istiyorum.
   
   Söz konusu madde hükmünden yararlanabilmem için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


      			               Ad Soyad
                                 Unvan
                                 İmza

Adres:
Cep Tel:

Ek:
1) Ceza ihbarnamesi fotokopisİ

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Gelir İdaresi Başkanlığı. Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması.
Scroll to Top