Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

Cevap Süresinin Uzatılması Nedir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 127. maddesine göre, davaya cevap dilekçesini verme süresi iki haftadır. Bu süre dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren başlar. Aynı maddede cevap süresinin uzatılması HMK‘da düzenlenmiştir. Buna göre davalı iki haftalık cevap süresinin uzatılmasını isteyebilir. Davalı, cevap dilekçesinin iki haftalık süresi içinde hazırlanmasının çok zor veya imkansız olması halinde cevap süresinin uzatılmasını talep edebilir. Ancak cevap süresinin uzatılması dilekçesi, cevap süresi içinde yani dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye verilmelidir. Mahkeme, koşulları yerinde görürse bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir.

Siz de yeterli zamana sahip olamadığınızdan cevap verme süresinin uzatılması talebinde bulunmak istiyor olabilirsiniz. Bu durumda, arama motorlarında muhtemelen; “cevap süresinin uzatılması dilekçe örneği, ek süre talebi hmk, süre uzatım dilekçesi, HMK madde 127 cevap süresinin uzatılması” gibi başlıklarla karşılacaksınız. Konuya ilişkin gerekli olan tüm detayları ve ilgili dilekçe örneğini içeriğimizde bulabilirsiniz.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Bazı Önemli Maddeleri

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi (HMK Madde 141)

MADDE 141- (1) Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.

Harç ve avans ödemesi (HMK Madde 120)

MADDE 120- (1) Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

(2) Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir.

Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu (HMK Madde 128)

MADDE 128- (1) Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.

Cevap dilekçesini verme süresi (HMK Madde 127)

MADDE 127- (1) Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir.

Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Davada cevap süresinin uzatılması istemi ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca, bir avukattan da yardım almanızın mahkeme süresince işinizi oldukça kolaylaştıracağını belirtmekte fayda var.

Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi
       ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE


DOSYA NO: 20../....

DAVALI : Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES  :

DAVACI :

VEKİLİ : (Davacının vekili yoksa burayı siliniz.)

KONU  : Davaya cevap süresinin uzatılması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:
	1. Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe, tarafıma duruşmanın yapılacağı tarihten .... gün öncesine denk gelen, .../.../.... tarihinde tebliğ edilmiştir.
	2. Tarafıma ulaştırılan dilekçeye konu olan dava ve ilgili olayların araştırılması için yeterli zamanım olmamıştır.
	3. İşbu sebeplerle, davaya karşı savunmamı hazırlayabilmem için Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 127. maddesi gereği, tarafıma makul sürenin verilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../....


                               İmza
                             Ad Soyad
                             (Davalı)
 

Cevap Süresinin Uzatılması İsteminde Faydalı Olabilecek Kaynaklar:

Scroll to Top