Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Dilekçe Örneği

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı ya kat mülkiyeti kurulan binalarda her bir hak sahibine, bağımsız bölüm başına düşen paya arsa payı denir. Ana taşınmazın metrekaresi hesaplandıktan sonra bağımsız bölümlerin metrekaresi üzerinden hak sahiplerine dağıtılır.

Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabiliyor.

Arsa payı düzeltmesi davası bir tespit davasıdır. Tespit davalarında bir hakkın varlığının tespiti talep edilir. Tespit davalarında önem arz eden husus davanın açılması için korunmaya değer hukukî yararın bulunması gerektiğidir.

Arsa Payı En Az Kaç Olmalıdır?

Normal bir dairenin arsa payı en az 50 m2 olmalı.

Arsa Payı Nasıl Hesaplanır?

Dikdörtgen arsalar için komşu iki kenarın çarpımı, üçgen parçaların ise iki dik kenarın çarpımının ikiye bölünmesi ile alan bulunmaktadır. Bu alan hesapları arsanın metrekaresi değerini vermektedir.

Ana taşınmazın toplam metrekaresi arsa payına bölündüğünde, hak sahibinin arsa üzerindeki hakkı ortaya çıkar. Örneğin toplam 1000 metrekarelik bir ana taşınmaz için 10/140 arsa payı oranında hak sahibi olan kişi, arsa üzerinde 1000×10/140 oranında hakka sahiptir.

Diğer taraftan, ilgili değerleri girince arsa payını otomatik olarak hesaplayan bazı internet siteleri mevcuttur. Bu internet sitelerine ulaşmak için tek yapmanız gereken, arama motoruna “arsa payı hesaplama” yazmak.

Arsa Payı Nasıl Değiştirilir?

Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Arsa payının düzeltilmesi davası kime karşı açılır sorusu davanın muhataplarını bilmek açısından önem taşır. Arsa payı düzeltilmesi davasını her kat maliki veya kat irtifakı sahibi diğer kat maliklerine karşı açar. Davalı tarafta müteahhitin değil de tüm diğer kat maliklerinin bulunması önemlidir.

Arsa Payını Kim Belirler?

Arsa payı binanın mimari proje müellifi mimar tarafından belirlenecektir. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulması aşamasında, arsa payları bu tarihler itibariyle proje müellifi mimar tarafından hesaplanacaktır.

Arsa Payı Düzeltme Davası Ne Kadar Sürer?

Arsa payı düzeltme davalarında hak düşürücü süre bulunmaz. Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin devam ettiği süre boyunca, dava açılabilir. Bu yüzden bu tür davalarda zaman aşımı süresi yoktur.

Öte yandan, bu sorunun cevabı mahkemenin yoğunluğuna, bilirkişi raporunun erken gelip gelmemesine, dava avukatının tecrübesine göre değişiklik göstermektedir. Öngörülen süre 6 ay ila 18 ay arasında değişmektedir.

Arsa Payı Düzeltme Bilirkişi Raporu Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 3. maddesi hükmüne göre, bağımsız bölümlere özgülenmiş olan arsa paylarının, kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değerleri ile oranlı olup olmadığının saptanması gerekir; bunun için mahkemece ana taşınmazın yerinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, her bir bağımsız bölümün değerini etkileyen unsurlar belirlenmelidir (Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 17.02.2009, E:2008/1313, K:2009/1268).

Arsa Payının Düzeltilmesi Davalarında Harç ve Vekâlet Ücreti Ne Kadardır?

Arsa payının düzeltilmesi davası, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasında doğan ve konusu doğrudan para olacağı olmayan bir dava niteliğinde olduğundan bu tür davalarda yargı harçları ile vekâlet ücreti maktu tarifeler üzerinden hesap edilmektedir.

Sonuç olarak; arsa payının hatalı olarak belirlenmesi, kat maliklerinin birçok yönden hak kaybı yaşamalarına yol açmakta ve mülkiyet haklarını ihlal etmektedir. Ayrıca, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu ile getirilen düzenlemeler nedeniyle arsa payının önemi daha artmıştır.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Arsa payı davasında görevli mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Arsa Payı Değiştirme Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Arsa payı değiştirme istemi ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca, bir avukattan da yardım almanızın mahkeme süresince işinizi oldukça kolaylaştıracağını belirtmekte fayda var.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Dilekçe Örneği
     ........ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE


DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES :

DAVALI:

KONU : Arsa payının düzeltilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 
   1. ....... ili, ...... ilçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı ana taşınmaz üzerinde bulunan ..... numaralı bağımsız bölümün malikiyim.
   2. Maliki olduğum bağımsız bölümün arsa payı yanlış olarak hesaplanmış ve tapuya da bu şekilde tescil edilmiştir. Bu yanlışlık diğer bağımsız bölümlerin arsa payları içinde geçerlidir.
   3. Arsa paylarının yanlış hesaplanmış olması ortak giderlerin ödenmesi konusunda sorunlara yol açmaktadır. Dolayısıyla, sorunların giderilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Kat Mülkiyeti Kanunu md. 12, 20 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kaydı, yönetim planı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, arsa paylarının yeniden düzenlenerek tapuya tesciline ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../....


                               İmza
                          Davacı Ad Soyad

Arsa Payının Düzeltilmesi Sürecinde Faydalı Olabilecek Kaynaklar:

Scroll to Top