Aile Mahkemesi Dilekçe Örneği

Aile Mahkemesi Dilekçe Örneği Aile Mahkemelerine yapılacak yazılı başvurular için sunulması gereken dilekçe örneği dir. Aile Mahkemeleri genel olarak Aile ve Aile bireylerinin hakları ve hukuğunu ilgilendiren davaların görülmekte oldukları mahkemelerdir, Küçük yerel adliyelerde Aile Mahkemesi bulunmuyor veya belirli bir sebep ile geçici olarak görev yapmıyorsa yerine Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Hukuk yolu açısından Aile Mahkemesinin üst mahkemesi Bölge Adliye Mahkemeleridir, istinaf başvuruları Bölge Adliye Mahkemelerine yapılmaktadır.

Aile Mahkemelerinin Görev Konusu

Aile Mahkemeleri 4721 nolu Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanununun 2. Kitabının 3. Kısmı hariç tüm bölümlerinde yer alan hukuki konuların tamamı ve 4722 Nolu Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre Aile Hukuğunu ilgilendiren konulardaki davaları görmektedir.

Aile Mahkemesinde herhangi bir bireysel başvuru ile dava açılabildiği gibi tüm kamu kurumlarının veya Cumhuriyet Savcılarının talebi ile de davalar açılabilmektedir. Yani açılacak tüm davalar kişilerin talebi ile olabildiği gibi kamu görevlilerinin ve kurumların talebi ile de olabilmektedir.

Örneğin bir çocuğun mağdur olduğu bir konuda Aile duyarlı olmasa dahi çocuğun haklarının korunması için usulüne uygun davalar açılır ve yargılama yapılır, Ailenin rızası aranmayabilir.

Aile Mahkemeleri nerelerde kurulur ?

Aile Mahkemeleri mevzuata göre nüfusu 100000 üzerinde olan ve Adliye Kurulan il ve ilçelerde en az bir Aile Mahkemesi olacak şekilde kurulur, fakat her 100000 üstü nüfuslu olan ilçede Adliye ve Aile Mahkemesi kesinlikle bulunur biçiminde yorumlanmamaktadır.

Aile Mahkemeleri ikamet adresinin bağlı olduğu Adliyedeki Aile Mahkemeleridir ve Aile Mahkemesi yoksa veya geçici olarak hizmet vermiyorsa yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Aile Mahkemeleri hangi davalara bakmaktadır ?

4721 nolu kanun 2. Kitabı 3. Kısmı harici tüm konular ve 4722 nolu kanunca belirtilen Aile Hukuğuna ait davalarda yetkilidir, Genel olarak açıklamak gerekirse Aile Mahkemeleri aşağıdaki konularda yetkilidir.

 • Evlilik , Boşanma , Nişan , Evliliğe Elverişlilik ana başlıklı tüm davalar.
 • Eşler arasındaki tüm manevi uyuşmazlıklar.
 • Eşler arası ceza davası konusu olmayacak uyuşmazlıklar.
 • Reşit olmayan kişilerin evlilikleri ile ilişkili konular.
 • Boşanma ile ilişkili maddi manevi tazminat davaları, mal paylaşımı davaları , nafaka davaları.
 • Boşanma davası sonrası bekleme müddetine ilişkin konular.
 • Çocukların velayet, Vesayet, kayyım , vasi atanması gibi çocukların temsili ile ilişkin davalar.
 • Aile konutu , aile mallarının korunması gibi aileye ilişkin maddi davalar.
 • Soyadı kullanımı , Aile Soyadının değiştirilmesi Davaları.
 • Soybağları ile ilişkin davalar , Babalık Davaları.
 • Evlat Edinme , Evlatlıktan red davaları.
 • Velilerin kusurlarına karşın çocuk haklarının korunduğu davalar
 • Ceza ve Ağır Ceza harici aile içerisindeki Eşlerin birbirlerine karşı ve evlatlarına karşı sorumluluk ve kabahatlerine ilişkin davaların salt maddi konulu olanlar haricindeki konuların büyük kısmı.

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Gerekliliği

Tüm hukuki konularda , açılacak , açılması düşünülen ve aleyhinize açılan davalarda ve hatta anlaşmalı boşanma davaları da dahil olmak üzere her çeşit davada tarafları ayrı birer serbest avukatın temsil etmesi son derece sağlıklıdır.

Hukuki hak kaybınızın olmaması açısından dava süreci öncesi ve dava sürecinde bir avukattan hukuki danışmanlık almanız ve vekaleten davanızda bir avukat tarafından temsil edilmeniz hukuki güvenceniz açısından son derece önemlidir.

Aile Mahkemesine dilekçe nasıl yazılır ?

Aile Mahkemeleri resmi kamu kurumlarıdır , yazılacak dilekçelerin Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir.

Temel fiziki şartlar düz temiz beyaz çizgisiz bir a4 kağıt üzerine yazılarak dilekçe sunulmalıdır. Renkli veya çizgili kağıtlar ile dilekçe yazılamaz. El yazısı yada herhangi bir baskı cihazı ile yazılmış olan dilekçeler kabul edilmemektedir. Çok küçük veya çok büyük fontlar ve standart dışı yazı karakterleri kullanılmamalıdır. Tüm yazı siyah renk ile yazılmalıdır, imza mavi lacivert renk bir kalem ile atılmalıdır. Fotokopi üzerine imza atılması önerilmemektedir. Kullanılacak yazı teknolojisi veya mürekkep kalıcı olmalıdır.

Dilekçe de atıf yapılan veya dilekçe ile beraber sunulması gereken tüm belgeler ekler başlığında belirtilmeli ve dilekçe ekinde sunulmalıdır, Tüm ekli belgeler Türkçe veya Türkçe tercümesi ile beraber kendi dilinde sunulmalıdır.

Hukuk konulu tüm dilekçeler dilekçe metni ve ekleri ile beraber hukuki sorumluluk da yaratmaktadır, yani dilekçe ile sunulan iddaa veya cevaplar ve istemler hukuki haklar ve sorumluluklar da doğurur bunun bilincinde olunmalıdır. Bu sebeple sunulacak her dilekçenin bir Avukatın hukuki danışmanlığı ile sunulmalı ve bir Avukatın dava sürecinde temsil etmesinin önemi gözden kaçırılmamalıdır.

Hukuki güvenliğiniz ve haklarınızın savunulması açısından bir Avukatınızın bulunması gerekli ve önemlidir.

Dilekçe yazımına başlanırken öncelikle hitap makamı yazılmalıdır bu bilgi dilekçe ile müracat edilen Aile Mahkemesinin tam ünvanıdır. Örneğin “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul 4. Aile Mahkemesi Başkanlığına” hitabı ilgili Aile Mahkemesine hitaben yazılan bir dilekçe için makul ve doğru bir hitap makamıdır.

Sunulacak dilekçe bir dava ile ilgili ise dosya numarası , davalı ve davacı taraf kişisel ve ikamet adresi, varsa avukatların kişisel bilgileri ve büro adres bilgileri başlıklar halinde sunulmalıdır.

Dilekçe konusu başlığında dilekçenin ne maksat ile sunulduğu bir cümle ile ifade edilmelidir.

Açıklamalar başlığı ile dilekçe ile sunulacak istemlerin izahı ve gerekçeleri sunulmalıdır. Burada yalın net ve anlaşılır ifadeler kullanarak sunulacak istemler ve cevaplar yeterli makul detay ile ifade edilmelidir.

Hukuki Gerekçeler başlığında sunulacak istemler ile ilgili kanun ve kararnamelere atıf yapılması makuldür.

Deliller başlığı ile sunmakta olduğunuz iddaa veya yanıtınızı ispat eder delilleri maddelemeniz gerekmektedir. Ayrıca bu dellilleri dilekçe ekinde sunmanız gerekmektedir.

Sonuç ve İstem bölümünde ise dilekçe ile sunmakta olduğunuz istemlerinizi saygılı bir üslup ile ifade etmeniz yeterlidir.

Dilekçeyi en az iki kopya olarak düzenleyerek mahkeme kalemine şahsen teslim etmeniz gerekmektedir. Dilekçeyi yalnızca baroya kayıtlı bir avukat sizin adınıza sunabilir, bunun dışında dilekçe sunulabilmesi çeşitli şartlara bağlıdır.

18 yaşından küçükler için velileri , kayyım yada vasi atanmış kişiler için temsilcileri , devlet korumasına alınan küçükler için resmi temsilcileri dilekçe sunabilmektedir. Tüm tüzel kişiler için yasal temsilcileri dilekçe sunabilmektedir. Vekaleten dilekçe sunulabilmesi için vekilin baroya kayıtlı bir avukat olması gereklidir. Bir kişi yada tüzel kişiyi temsil ederek dilekçe sunulabilmesi için temsil hakkını gösterir resmi belge asıllarının mahkemeye beyanı da gereklidir.

Dilekçeler sunan kişinin ıslak imzası ile sunulmalıdır ve dilekçe tarihi dilekçenin sunulduğu tarihtir.

Aile Mahkemesi Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon bir Aile Mahkemesi Dilekçe Örneği yer almaktadır. Yukarıda izah edildiği biçimde hitap makamına dilekçenin sunulduğu mahkemenin tam ünvanı, Davalı ve davacı taraf ve avukatlarının kişisel bilgileri ve resmi yazışma adresleri , dilekçe konusunda dilekçenin hangi istemleri sunduğu veya dilekçenin yazım gerekçesini , açıklamalar kısmında gerekli tüm açıklamaları , hukuki gerekçeler konusunda atıf yapılan kanun ve kararname maddelerini , deliller başlığında atıf yapılan veya yapılmayan dava ile ilişkili ve dilekçe ile sunulan delilleri , sonuç ve istem kısmında ise dilekçe ile Mahkeme Başkanlığa sunmakta olduğunuz istemlerinizi sununuz. Açık , net , anlaşılır kısa ifadeler ile kaleme alınız.

Hukuki haklarınızın azami savunulabilmesi için bir Avukat tarafından temsil edilmenizin ve hukuki danışmanlık almanızın son derece önemli ve gerekli olduğunu unutmayınız.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ............................... AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO : 

DAVACI :

DAVACI AVUKATI : 

DAVALI :

DAVALI AVUKATI : 

DİLEKÇE KONUSU : 


AÇIKLAMALAR :

1-
2-
3-


HUKUKİ GEREKÇELER :
1-
2-
3-

DELİLLER :
1- 
2- 
3-


SONUÇ VE İSTEM :
						
							İsim Soyisim :
							Tarih :
							İmza :

EKLER : 
1-
2-
3-

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi : https://www.adalet.gov.tr/

Scroll to Top