Vaziyet Planı Evrakı Başvuru Dilekçesi

Vaziyet/Yerleşim Planı Nedir?

Genel bir tanım yapacak olursak; Vaziyet Planı, inşaatı başlanacak olan yapının veya yapıların köşe noktalarının komşu parsellere ve yollara olan sınır ve uzaklıklarını tepeden sayısal ve çizgisel olarak gösteren, yapının arsa üzerindeki konumunun kuş bakışı ölçekle ifade edilmesini sağlayan YERLEŞİM PLANI olarak tanımlayabiliriz.

Vaziyet Planı, projenin mimarı tarafından çizilen, bir projenin tüm öğelerinin gösterildiği ölçekli planlardır. Vaziyet planında yapının, bağımsız bölümlerin yeri ve yön durumunun yanı sıra su ve elektrik hatları, yol gibi birçok özellik yer alır. İnşaatı yapılacak bir binanın köşe noktalarının yollara ve parsel sınırlarına olan uzaklığını gösteren plandır.

Vaziyet Planlarının detaylarında bir çok öge vardır; elektrik direği, telefon hatları, su hatları, otoparklar, binanın giriş kapısı, arsanın giriş yönü, yol durumu, ağaçlar, eğim, yönler, hakim rüzgar, güneş, gölge analizi, toplam metrekare (imar bilgileri doğrultusunda toplam emsal ve toplam inşaat alanı), çatı gösterimi, silüet, arazi kesiti, cadde sokak tanımları, sınır çizgileri (arsa sınırı ve yapı yaklaşım sınırı), otopark, sığınak, müştemilatlar vb. detaylar yer alır. Belirtilenlerden somut öğelerin yerleri ve nasıl konumlandırılacağı bu planla oluşturulur.

Bakanlık Genelgesinde Vaziyet Planı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fen Dairesi Başkanlığı tarafından çıkarılan 2010/4 Sayılı “Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge”’nin 24/2. maddesi gereği Vaziyet Planının ve bağımsız bölüm planının bir harita kadastro veya jeodezi ve fotogrametri mühendisi sorumluluğunda, teknik mevzuatına uygun olarak yapılmış olması ve ilgili belediyesi/özel idaresi tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu nedenle Vaziyet Planı ve bağımsız bölüm planları düzenleyen harita mühendisi ve ilgili idaresince onaylı olmalıdır.

Bu planlar, bağımsız bölümlerin yer gösterme işlemlerinde kullanılacağından tapu planı niteliğindedir. Bu nedenle Tapu Planları Tüzüğü’nün 6. maddesi gereği, tescile konu harita niteliğindeki bu planların bir harita mühendisince düzenlenmesinin yanı sıra kadastro kontrol mühendisince de kontrol edilerek onaylanması gerekir.

Vaziyet Planında Neler Bulunmalıdır?

Vaziyet Planı özetle; Eğim, Toplam metrekare, Tanımlı röper noktası, Cadde sokak tanımları, Yollar, Çatı gösterimi, Yönler, Hakim rüzgar, Çizgi kademelenmesi, Yakın çevre düzenlemesi, Yaya taşıt ilişkisi, Arazi ve silüet kesiti, Toplam Metrekare vs. hususları içermelidir.

Vaziyet Planını Hangi Makam Onaylamaktadır?

Tapu Planları Tüzüğünde vaziyet planının tanımına bakılacak olunursa, vaziyet plânı: Parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim plânındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve plânını ifade eder.

Bu tanıma dikkat edilirse parselde inşa edilecek yapıların yapı ruhsatına esas projesi ile yerleşim planındaki ölçülerine uygun olduğunun kontrolü ve uygun olduğunun tasdiki gerektiği anlaşılmaktadır.

Bunu kontrol edip yapı ruhsatına uygunluğunu tasdik edecek olan da ruhsatı veren belediyedir. O nedenle belediyenin tasdik etmesi gerekir. Yine bu planların kat irtifakı ve kat mülkiyetine esas düzenlendiği de ifade edilmiştir ki, mimari projeyi onaylayan ilgili belediye vaziyet planını da onaylayacaktır.

Cins değişikliği için istenen vaziyet planı va bağımsız bölüm planları, planı hazırlayan serbest çalışan harita mühendisince ve ilgili idaresince onaylanarak Kadastro Müdürlüğüne getirilmelidir.

Vaziyet Planı Evrakı Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır, Nereye Teslim Edilir?

Vaziyet planının onaylanması talebiniz için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi, vaziyet (yerleşim) planının onaylanmasını talep ettiğiniz parselin bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne teslim ediniz.

Vaziyet Planı Evrakı Başvuru Dilekçesi

          ............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
           İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne


   ........... ili, .......... ilçesi, ............... Mah. ....... ada, ........ parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan vaziyet planı evrakının kontrolünün yapılarak onaylanması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.


                                 Tarih
                                Ad SOYAD
                                  İmza

Taşınmaz Sahibi Bilgileri:	
Adres     :
T.C. Kimlik No:
Telefon No  :

Ekler:
1) Tapu Sureti
2) İmar Durumu Belgesi Sureti
3) Parsel Aplikasyon Krokisi Sureti
4) Vaziyet Planı Evrakı (2 Adet)
5) Harç Makbuzu

Görsel: Archnet

Scroll to Top