Ticaret Sicil Müdürlüğü Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Ticaret Sicil Müdürlüğünün Görevi Nedir?

Ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır. Ticaret Sicil Müdürü ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, Bakanlığın uygun görüşü ve oda meclisinin onayı ile atanır.

İş Yeri Adres Değişikliği Nereye Yapılır?

Yazılacak bir dilekçe ve yine temin edilmesi gereken diğer resmi belgelerle birlikte, şirket adres değişikliği Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmelidir.

Ticaret Odasına Kayıt Olmak Şart mı?

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve kanunun 5’inci maddesine göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şube ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kayıt olmak zorundadır.

Ticaret Odasına Nasıl Kayıt Olunur?

Ticaret odası kaydı, işletme sahipleri tarafından notere tasdik ettirilerek yapılır. Öncelikle tacir ticaret unvanını ve imzasını notere tasdik ettirir; sonrasında sicil memuruna tevdi eder. İşletmenin şubeleri de varsa ticaret siciline ilan ve tescil verilmesi gerekir.

İş Yeri Adres Değişikliği Ne Kadar Tutar?

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasının internet adresinde yayımlamış olduğu bilgilere göre, Ticaret Sicil Müdürlüğü 2021 yılı adres değişikliği için tahmini ücretler; tescil harcı 768, ilan ücreti 150 ve oda ücreti 50 TL olmak üzere toplam 988 TL’dir.

İş Yeri Adres Değişikliği Kaç Gün İçinde Bildirilmelidir?

İş yerinin aynı il içinde farklı bir bölgeye taşınması halinde iş yeri bildirgesi vermek zorunda değildir. Diğer taraftan, taşınma tarihini takip eden 10 gün içerisinde işveren tarafından eski ve yeni bölgedeki gerekli kuruma adres değişikliği yazı ile bildirilir.

İş Yeri Adres Değişikliği Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ticaret Sicil Müdürlüğüne bir dilekçeyle yapacağınız başvuruda ek olarak temin edilmesi gereken evraklar şunlardır:

  1. Adres değişikliğine ilişkin dilekçe,
  2. Noter onaylı olmak üzere Yönetim Kurulu ya da Ortaklar Kurulu kararı,
  3. Ortaklar Kurulu kararı alınmış ise toplantıya katılanları gösterir Hazirun Cetveli (varsa).
Ticaret Sicil Müdürlüğü Adres Değişikliği Dilekçe Örneği
                   ........ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ


      Ticaret sicilinin   ................. numarasında kayıtlı bulunmaktayım. Ticari ikametgâhımı ....................................................... adresine naklettim.
      Yukarıda bahsedilen hususta, gerekli tescil ve ilan işleminin yapılmasını saygılarımla arz ederim. .../.../....


                                                              İmza
                                                          Ad Soyad
                                                                     		
Oda Sicil No   :
T.C. Kimlik No :
Telefon        :
Faks           :		
Adres	       : 	
Web Adresi     :
e-Posta	       :

Ticaret Sicil Müdürlüğü İşlemleri İçin Faydalı Olabilecek İnternet Adresleri:

Scroll to Top