Danıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği

Danıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği Danıştay’a yapılacak yazılı başvurular veya temyiz başvuruları için örnek bir dilekçedir. Danıştay temel olarak İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde görülen davaların temyiz istemlerini incelemek ve karar vermektir. Ayrıca hukuk yolunda Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak tanımlandığı davalarda da temyiz değerlendirmesi yine Danıştayda yapılmaktadır.

Danıştay bir üst mahkeme olarak düşünülmelidir, normal yargı süreci yetkili mahkemelerdir, Danıştay genellikle vergi ve idare mahkemeleri davalarının temyiz başvurularının yapıldığı makamdır, ayrıca kamu kuruluşları veya kamu kurumu statüsündeki meslek odalarının düzenleyici karar ve yönetmeliklerine karşı açılacak iptal ve yargı davalarının ilk Derece mahkemesi olarak görev almaktadır.

Bu tanım dışında kalan konularda Danıştaya yazılı müracat yapılmasının hukuken bir anlamı yoktur, Normal hukuk ve ceza davalarında hukuk yoluna uygun biçimde yetkili mahkemelere müracat edilmelidir, yine temyiz süreci ilgili hukuk yolunda belirlenen üst mahkemelere yapılmalıdır.

Hukuki konularda bir Avukattan hukuki danışmanlık almanız ve davalarınızı bir Avukatın takip etmesini sağlamanız daima menfaatinize olacaktır, bunu daima hatırlayınız.

Yazımızda Danıştay’ın adres ve iletişim bilgilerini ve sunmakta olduğu elektronik hizmetleri kısaca anlatacağız ve Danıştaya yazılı başvurularınızda kullanabileceğiniz bir dilekçe örneği sunacağız. Ayrıca Danıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği word ve pdf dosya türlerinde de indirilebilir durumda yazımızın devamında mevcuttur.

Danıştay Başkanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

Danıştay Başkanlığı Adresi : Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 Eskişehir Yolu 10. Km Çankaya/ANKARA 

Telefonu : +90 312 253 10 00

Faks Numarası : +90 312 253 10 01

Web Sitesi : https://www.danistay.gov.tr/

Danıştay Karar Arama : https://karararama.danistay.gov.tr/

Danıştay Dosya Sorgulama : http://vatandas.uyap.gov.tr/danistay/portal_baslangic.uyap?param=user

Danıştay Başkanlığına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı bir üst derece mahkemesi statüsünde kamu kurumudur ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde dilekçe yazılması gerekmektedir. Yazılacak dilekçenin Danıştayın görev ve yetki alanında olan bir konuda yazılması gerekmektedir.

Dilekçelerin Türkçe yazılması ve Dilbilgisi kurallarına uygun şekilde kaleme alınması gerekmektedir. Ayrıca dilekçe ekinde sunulacak tüm belgelerin de Türkçe olması veya Türkçe tercümesinin sunulması gerekmektedir.

Dilekçelerin herhangi bir dosya ile ilgili sunulması halinde dosya esas numarasının sunulması, herhangi bir karar ile ilgili ise de hem dosya esas numarası hemde dilekçeye konu karar numarasının da sunulması gerekmektedir. Temyiz başvurularının resmi temyiz süresi içerisinde yapılması zorunluluğunu da hatırlatmak isteriz.

İdare ve Vergi mahkemelerinin temyiz başvuruları ve kamu kurumları veya kamu kurumu statüsündeki meslek kuruluşlarına karşı açılacak ilk derece davaları için resmi temyiz dilekçesi yapısında veya dava dilekçesi yapısında dilekçeler sunulması makuldür. Tüm davalarda sizi bir avukatın temsil etmesi menfaatinizedir.

Hitap makamı olarak Danıştay Makamına sunulan dilekçelerde “Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığına” makamı yeterli ve uygundur, hangi dairenin sorumlu olduğu konusunda netlik olmayan konularda ve Başkanlığın sorumlu olduğu konularda Danıştay Başkanlığına hitaben dilekçe yazılmasında sorun yoktur. Fakat hangi daire başkanlığının sorumlu olduğu net olan başvurularda ilgili daire başkanlığı makamına dilekçe sunulması daha yerinde olacaktır, bu sayede dilekçe ilgili daire başkanlığı kalemi ve memurluğunda işlem görerek daha hızlı sonuç alınabilecektir.

Herhangi bir daire başkanlığına sunulacak dilekçede hitap makamı “Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı Sekizinci Daire Başkanlığına” gibi ilgili daire başkanlığının tam ünvanına hitaben yazılmalıdır.

Dilekçe genel dilekçe olarak sunuluyorsa dilekçe konusu başlığı sunulmalıdır, bir dava ile ilgişkili ise dava konusu olarak açılacak dava yada temyiz ile ilgili istemi bir cümle ile ifade eden dava konusu veya dilekçe konusu yazılması yerinde olacaktır. Örneğin “…… Mahkemesi ………. Esas nolu kararın temyizi başvurumuzun sunulmasından ibarettir” bir temyiz dilekçesi için yeterli bilgiyi sunmaktadır. Buradaki maksat dilekçenizin ne maksat ile sunulduğunun bir cümle ile özetlenmesi ve dilekçenizi değerlendirecek yetkililerin tüm dilekçeyi okumadan dilekçe ile sunulacak istemi anlayabilmesidir.

Dilekçe dava ile ilişkili bir konu ise Davacı taraf sizi ifade etmektedir, Davalı taraf da dava açtığınız karşı tarafı ifade etmektedir, Gerçek kişilerde kimlik bilgileri , tüzel kişilerde ünvan ve tüm özlük bilgileri sunularak tarafların tam ve doğru tanımlanması gerekmektedir, Ayrıca kişilerde biliniyorsa ikamet adresi , tc kimlik numarası , kurumlar ve tüzel kişiliklerde ise merkez müdüriyet yada başkanlık adresi sunulmalıdır.

Normal hukuk dilekçelerine benzer yapıda Açıklamalar başlığı altında net anlaşılır ifadeler ile dilekçenizde sunmakta olduğunuz istem ile ilgili gerekli açıklamalarınızı ve sunmanız gereken bilgileri ve ekli belgeler var ise bunları tanımlamanız gerkemektedir. Açıklamalar kısmı sayı başlıklı kısa paragraflar halinde bir anlam bütünlüğü oluşturacak yapı ve maksat ile yazılmalıdır. Dilekçeniz ile ilgili sunmakta olduğunuz istem bu açıklamalar ile beraber değerlendirileceğinden açık net ve anlaşılır ifadeler ile konuyu tanımlayınız.

Hukuksal Durum , Hukuki Dayanaklar , Hukuki Deliller gibi başlıklar altında dilekçeniz ile ilgili başlıklar halinde gerekli açıklamalarınızı ve bilgileri anlaşılır makul biçimde sunmanız faydalı olabilecektir.

En son kısım olan sonuç ve istem kısmında yine maddeler halinde saygılı bir üslüp ile istemlerinizi yazınız.

Davacı sıfatı ile tarih ve kişisel bilgilerinizi yazarak ıslak imzalı olarak dilekçenizi tamamalyınız.

Dilekçelerin kalıcı mürekkepli bir kalem veya herhangi bir baskı cihazı ile Türkçe yazılması ve ıslak imzalı olarak şahsen sunulması gerekmektedir. Yani tercih edilmese de elyazısı ile dilekçe de yazılabilir fakat daktilo yazımakinası veya bilgisayar yazıcısı ile düzenlenmiş dilekçelerin sunulması günümüz için önemlidir. Kamu kurumlarının kabul ettiği font ve boyutta yazı karakterleri kullanmaya özen gösteriniz bu sayede tarama dijitalleştirme sistemleri tarafından elektronik belgeler haline de kolaylıkla getirilebilmektedir.

Tüm resmi kurumlarda olduğu gibi Danıştay Başkanlığına sunulacak dilekçelerde de şahsen başvuru şartı vardır yani bir kişi yada tüzel kişi kendi adına başvuru yapabilmektedir. 18 yaşından küçükler için veli yada vasileri başvuru yapabilmektedir. Kanuni temsilci atanmış kişilerde kanuni temsilcinin başvuru yapması gerekmektedir. Bu durumlar haricinde yalnızca Türkiye sınırları içerisinde Avukat ünvanı ile işlem yapabilen bir Avukatın başvuru yapabileceğini unutmayınız. Normal noter vekaletnamesi ile başka bir kişiyi Avukat yetkisi ile temsil etme imkanı yoktur, yalnızca Avukatlık hakkı ve temsil hakkı Baroya kayıtlı Avukatlar tarafından yapılabilmektedir.

Belirli konulardaki dilekçeler adliyede yetkili tanımlı kalemlerden de gönderilebilmekte olup , Bazı dilekçelerin de PTT yolu ile iadeli taahhütlü gönderilmesi mümkündür, Ayrıca Uyap sisteminden de dilekçe sunulma imkanı bulunmaktadır.

Danıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıda genel kullanıma uygun boş şablon bir Danıştan Başkanlığı makamına sunulmak üzere Danıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği paylaşılmıştır ve hemen altında word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir durumdadır.

Altı çizili , noktalar ile başlayan büyük harf ile yazılmış tüm noktalar sizin bilgi sağlamanız gereken alanlardır, buradaki tanımlamaları silerek küçük harf yapısında gerekli bilgileri yazınız.

Sırası ile Davacı olarak kendi bilgilerinizi , Davalı olarak karşı taraf bilgilerini , Dava konusunda davanızın konusunu yazarak başladığınız dilekçenizde. Açıklamalar, Hukuki durum , hukuki dayanaklar, deliller ve istem bölümlerini açık net ve anlaşılır ifadeler ile hazırlayarak ıslak imzalı olarak şahsen teslim ediniz.

Temsil yetkisi ve gerekli tüm açıklamalar üst kısımda özetlenmiştir. Danıştay Başkanlığı veya Dairelerine tüm müracatların bir Avukat tarafından yapılmasını tavsiye ederiz, Tüm sorumluluğun sizde olduğunu hiçbir zaman unutmayınız ve Hukuk fakültesi mezunu değilseniz hukuki bilgilerinize veya çevrenizden duyacağınız bilgilere doğru olarak inanmayınız. İnternet üzerinden bulacağınız tüm bilgileri de gerçek bir hukukçudan teyit etmeden kullanmayınız ve inanmayınız.

		TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA


DAVACI : ............. İSİM SOYİSİM ADRES TCKİMLİK NO BELİRTİNİZ...........

DAVALI : ............. DAVALI KURUMU TAM ÜNVAN VE ADRESLERİ İLE BELİRTİNİZ.........

DAVA KONUSU : ............DAVA KONUSUNU KISA VE ANLAŞILIR BİÇİMDE TANIMLAYINIZ..........

AÇIKLAMALAR :

	1- ....... KISA NET ANLAŞILIR MADDELERİ PARAGRAF HALİNDE AÇIKLAMALARINIZI YAZINIZ.............

	2-


HUKUKSAL DURUM :

	.......... GEÇMİŞ HUKUKİ DURUMU NET DETAYLARI DA BELİRTEREK MADDELENMİŞ PARGRAFLAR HALİNDE BELİRTİNİZ..........


HUKUKİ DAYANAKLAR : 

	......... DAVA KONUNUNUZUN HUKUKİ DAYANAKLARINI MÜMKÜNSE KANUN KARAR KARARNAME DETAYI İLE BELİRTİNİZ.......................

HUKUKİ DELİLLER : 

	
	............ DAVANIZA AİT DELİLLERİ MADDELİ OLARAK BELİRTİNİZ..............

SONUÇ VE İSTEM :

	Yukarıda arz ve izah ettiğim ve Sayın Mahkemenizce Res'en takdir olunacak nedenler ile;
	

	............. DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ SUNDUĞUNUZ İSTEMLERİNİZİ MADDELER HALİNDE BELİRTİNİZ.................

	Yukarıda arz ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.

							DAVACI : 
							TARİH: 
							İSİM SOYİSİM :
							İMZA:


EKLER : .........EKLİ BELGELERİ TEK TEK LİSTELEYİNİZ.........

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi : https://www.adalet.gov.tr/

Scroll to Top