Ankara Ticaret Odası Dilekçe Örneği

Ankara Ticaret Odası dilekçe örneği Ankara Ticaret Odasına yazılı müracatlarda kullanılabilecek örnek bir dilekçedir. Tüm ticari işletmeler Meslek odalarına veya Ticaret Odalarına kayıtlı olarak ticari faaliyette bulunabilmektedir bu sebeple Ankara ilinde faaliyette olan tüm ticari işletmelerin bir oda kaydı bulunmaktadır.

Bazı meslek dalları hem ilgili meslek odasına hemde ticaret odasına kayıtlı olarak faaliyet göstermektedir , örneğin elektrik mühendisliği faaliyeti gösteren bir Limited şirket türü işletme hem Elektrik Mühendisleri Odasına hemde Ticaret Odasına kayıtlı olarak ticari hayatını sürdürmektedir. Bunun sebebi mesleki yeterlilik , denetim ve denetleme meslek odası tarafından yapılırken ticari faaliyet ve sicili Ticaret Odalarının görev alanına girmektedir.

Ankara Ticaret Odasına sunabileceğiniz dilekçe örnekleri yazımızın devamında mevcuttur, başvuru konunuza göre gerekli düzenleme ve değişiklikleri yaparak isteminizi sunabilirsiniz. ATO adres ve iletişim bilgileri de yazımız içerisinde mevcuttur. Örnek dilekçe metin , word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir biçimde yazımızın devamındadır.

Ankara Ticaret Odasına yapacağınız tüm başvuruların resmi kurum başvuruları olduğunun farkında olunuz ve başvurunuz hakkında Mali Müşavirinizden bilgi alınız, hukuki konularda Avukatınıza danışarak hareket ediniz.

Ankara Ticaret Odasının Görev Alanları

Ticaret Sicili İşlemleri Ticaret Siciline Kaydolma , Değişiklikler ve üyelikten ayrılma gibi hizmetler.

Üyelik Hizmetleri Ticaret odasına yeni üyelik hizmetleri.

Kapasite / Ekspertiz Hizmetleri Resmi Kapasite raporlama ve Ekspertiz raporlama hizmetleri.

İç Ticaret İşlemleri Yaklaşık Maliyet Tespiti , Fatura Onayları , Ödemeye esas fiyat uygunluğu işlemleri Rayiç Fiyat Belirleme işlemleri.

Dış Ticaret İşlemleri Menşe ve Dolaşım belgeleri işlemleri , sayısal takograf kartı işlemleri , tır karnesi işlemleri.

Sanayi Belgelendirme Hizmetleri Türk Malı Belgesi ve Logosu kullanımı için Türk Malı Belgesi başvuru işlemleri.

Onay Hizmetleri Çıraklık belgelerinin onaylanması.

Sigortacılık Hizmetleri Sigorta Acenteliği ve Sigorta Eksperleri için işlemler.

İş Makinesi Tescil / Rehin Hizmetleri İşmakinelerinin tescil edilmesi , tescil belgesi yenileme ve zayi işelmleri , İşmakineleri ile ilgili rehin işlemleri

Fire, Zayiat ve Randıman Oranları Meslek komiteleri tarafından belirlenen fire zayiat ve randıman oranlarının tespiti ve tescili.

2021 Yılı Azami Fiyat Tarifeleri Meslek Türlerine göre belirlenen müşteriye sunulacak Azami Fiyatların belirlenmesi ve yayınlanması.

Üyelik aidat tahsilatlarının yapılması.

Faaliyet Belgesi , Kayıt Sureti gibi belgelerin düzenlenmesi.

Ankara Ticaret Odası Adres ve İletişim Bilgileri

ATO Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 5/A 06530 Çankaya/ANKARA

Santral Telefonu : + 90 312 201 81 00 / 01

Faks Numarası : +90 312 285 91 60

Çağrı Merkezi : 444 0 286

Web Sitesi : https://www.atonet.org.tr/

Edevlet Üzerinden sunulmakta olan Ankara Ticaret Odası elektronik belge yönetim sistemi evrak doğrulama hizmetine erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/ankara-ticaret-odasi

Ankara Ticaret Odasına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Ankara Ticaret Odası bir resmi kurumdur , kamu adına ticari hayatın düzenlenmesi ve denetlenmesi görevlerini yürütmektedir., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı bir kurumdur ve Kanunlara göre belirlenmiş vazifeleri vardır. Genel odalar ve ilgili mevzuatlara erişim linkleri yazımızın sonunda sunulmuştur.

Resmi bir kurum olması sebebi ile Ankara Ticaret Odasına yazılacak dilekçelerin Türkçe yazılmış olması , Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılması , resmi dilekçe yazım kurallarına uygun şekilde yazılması gerekmektedir.

Ayrıca tüm dilekçelerde olduğu gibi sunulacak istemin önce gerekli açıklama ve bilgiler sunulduktan sonra yalın anlaşılır ve net ifadeler ile saygılı bir biçimde sunulması beklenmektedir.

Genel olarak Ankara Ticaret Odasına yazılacak dilekçeler Ankara Ticaret Odası Başkanlığı makamına değil , başvuru yapılacak konu ile ilgili müdürlük makamına sunulmalıdır. Örneğin Ticaret Sicili ile ilgili bir başvuru yapılacaksa hitap makamı “Türkiye Cumhuriyeti Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne” biçiminde olmalıdır veya herhangi bir belgelendirme hizmeti ile ilgili bir isteminizi sunuyorsanız “Türkiye Cumhuriyeti Ankara Ticaret Odası Ankara Ticari Belgelendirme Müdürlüğüne” makamına hitaben dilekçe yazmanız yerinde olur.

Bunun sebebi ticaret sicil işlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde , Ticari Belgelendirme hizmetlerinin Ticari Belgelendirme Müdürlüğünde yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Binlerce Ticari işletmenin faaliyet gösterdiği onlarca sektördeki şirkete hizmetler sunan Ankara Ticaret Odası kendi içinde görevler atanmış müdürlüklerden oluşan bir kurumdur, doğru müdürlüğe müracat edilmesi hızlı ve doğru sonuç almak için önemlidir.

Yalnızca başkanlık makamı ve yönetim tarafından takdir olunacak konularda Ticaret Odası Başkanlığı makamına dilekçe sunulmalıdır, Başkanlık makamına sunulacak dilekçe hitep makamı “Türkiye Cumhuriyeti Ankara Ticaret Odasına” veya “Türkiye Cumhuriyeti Ankara Ticaret Odası Başkanlığına” makamına sunulmalıdır.

Bir sonraki önemli nokta hitap makamından sonra gelmesi gerekli olan dilekçe konusudur, dilekçe konusu isteminizi bir cümle ile anlaşılır şekilde ifade etmeniz anlamına gelmektedir. Örneğin “Odanıza yapmış olduğumuz ticaret siciline kayıt başvurumuzun sunulmasından ibarettir” gibi bir dilekçe konusu oldukça yeterlidir, okuyan görevli dilekçenin ne maksat ile sunulduğunu dilekçenin tamamını okumadan anlayabilecektir ve gerekli noktaya sevkini hızlı biçimde yapabilecektir.

Sonraki kısım istemin sunulduğu dilekçe metnidir, ilk birkaç paragrafta isteminiz ile ilgili gerekli bilgileri sunduktan sonra son paragrafta isteminizi açık anlaşılır biçimde saygılı ifadeler ile sunmanız yeterlidir.

Dilekçe gerçek kişilerde şahsın kendisi tarafından ıslak imzalı olarak şahsen teslim edilmelidir, Tüzel kişilerde kanuni temsilcinin ıslak imzalı ve tüzel kişiyi temsil eden kaşe yada mühür ile düzenlemesi ve şahsen teslimi ile sunulmalıdır.

Vekaleten yapılacak başvurularda genel muhasebe vekaleti ve Ticaret oda işlemlerinde yetki verilmişse Mali Müşavir meslek mensubu , Avukat vekaletlerinde ise Ticaret oda işlemlerine yetki verilmişse Baro mensubu bir serbest Avukat dilekçeyi gerçek kişi yada tüzel kişi adına sunabilir. Vekalet ile işlemlerde vekaletname aslı gerekmektedir.

Ankara Ticaret Odası Dilekçe Örneği

Aşağıda sunmuş olduğumuz örnek dilekçeler iki farklı istemi sunmaktadır. Birinci dilekçe Ankara Ticaret Odası Ticari Belgeleme Müdürlüğüne müracat ederek kapasite raporu talep eden bir işletmenin talebini sunarken ikinci dilekçe ise faaliyet belgesi ve sicil kayıt sureti belgesi talep etmektedir.

Sizde örnek dilekçelere benzer biçimde isteminizi doğru müdürlük makamına hitaben yazdıktan sonra tüzel kişiler için kaşe üstüne kanuni temsilci müdür imzası , şahıs işeletmelerinde işletme sahibi ıslak imzası ile düzenleyerek şahsen teslim ediniz. Vekalet ile işlemlerde Mali Müşavir meslek mensubu veya Baro kayıtlı Avukat serbest Avukat meslek mensubu işlem yapabilir, Ticaret odası vekilliği gerekmektedir, vekalet aslı gerekmektedir.

Her başvuru için gerekli belgeler değişkendir , tüm başvurularda Vergi Levhası , İmza Sirküleri Aslı ve Nüfus cüzdanı aslı gereklidir. Dilekçe konusuna göre gerekli ek belgeleri kurum web sitesinden inceleyerek hazırlayarak dilekçeniz ekinde sununuz. Dilekçe metninde dilekçe eklerini de belirtiniz.
		Türkiye Cumhuriyeti Ankara Ticaret Odası
		Ticari Belgelendirme Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : İşletmemizin kapasitesini gösterir Kapasite Raporu belgesi istemimizin sunulmasından ibarettir.


	Ankara Ticaret Odasına .......................... Sicil Numarası ile kayıtlı Ticari işletmemizin tüzel kişiliği ile ilgili bilgiler aşağıda bilgilerinize saygı ile sunulmuştur.

	
	İhracat görüşmelerinde olası müşterilerimizin talebi doğrultusunda kendilerine sunabileceğimiz resmi bir kapasite raporu belgesine ihtiyacımız bulunmaktadır. İş bu sebeple kurumunuza müracat etme zarureti hasıl olmuştur.

	Kurumunuzca kapasitemizin tespit edilerek tarafımıza işletmemizin kapasitesini gösterir kapasite raporu belgesinin düzenlenerek teslimi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.

Ticaret Sicil No : 
Şirket Ünvanı : 
Vergi Dairesi ve Numarası : 
Mersis Numarası : 
Faaliyet Adresi : 
Müdür Adı  Soyadı : 
Telefon Numarası : 
Web Sitesi : 

								Tarih : 

								İsim Soyisim :

								İmza : 

			Türkiye Cumhuriyeti Ankara Ticaret Odası
		Ticaret Sicili Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : İşletmemize ait faaliyet belgesi ve oda sicil kayıt sureti istemimizin sunulmasından ibarettir.


	Ankara Ticaret Odasına .......................... Sicil Numarası ile kayıtlı Ticari işletmemizin tüzel kişiliği ile ilgili bilgiler aşağıda bilgilerinize saygı ile sunulmuştur.

	Resmi işlemlerde sunulmak üzere güncel faaliyet belgesi ve sicil kayıt sureti belgesi ihtiyacımız bulunmaktadır. İş bu sebep ile dilekçe ile kurumunuza müracat etme zatureti hasıl olmuştur.

	Kurumunuzca tarafımıza 2 adet faaliyet belgesi ve 2 adet sicil kayıt sureti belgesi düzenlenerek teslimi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.
 

Ticaret Sicil No : 
Şirket Ünvanı : 
Vergi Dairesi ve Numarası : 
Mersis Numarası : 
Faaliyet Adresi : 
Müdür Adı  Soyadı : 
Telefon Numarası : 
Web Sitesi : 

								Tarih : 

								İsim Soyisim :

								İmza : 

	

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Web Sitesi: https://www.tobb.org.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Ankara Ticaret Odası web sitesi üzerinde yer alan Oda mevzuatlarına erişim sayfası, genel mevzuat taraması için ilgili kanun ve yönetmeliklere erişim için inceleyiniz. https://www.atonet.org.tr/ato-ya-bakis/mevzuat

Telif Bilgisi : Kullanılan Logo Ankara Ticaret Odası web sitesinden temin edilmiştir, Kurumun kendi logosudur.

Scroll to Top