Türmob Dilekçe Örneği

Türmob dilekçe örneği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği Türmob a yazılı başvuru için dilekçe örneği dir. TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği nin kısaltmasıdır ve kamu kurumu statüsünde bir meslek örgütü olarak tanımlanmıştır.

Türmob Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği İl Meslek Odası olarak faliyet gösteren Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir Odalarının Üst birliği ve çatı kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. İl Meslek Odaları birlik olan üst kurum üyesi olarak faaliyet gösterirler ve Türmob yönetimi il meslek odaları tarafından seçim ile göreve gelmektedir.

Ticaretin ve Vergi sisteminin kalbi muhasebe ve maliye sistemidir ve basit usulde faaliyet gösteren belirli işletmeler haricindeki tüm Ticari işletmeler resmi kayıtlı muhasebe defterleri tutmak ile mükelleftir, kamu adına ön denetimini ve maliyeye usulünce sunumunu Mali Müşavirlik mesleği mensupları yapmaktadır.

Mali Müşavirler müşavirlik hizmetlerini mükelleflere verirler ama sorumlulukları hem mükellefe hemde kamuya karşı bulunmaktadır, bir anlamda kamu adına ticari işletmelerin ilk noktada yani kaynağında denetimini de Mali Müşavirler yapmaktadır. Bu sebeple Mali Müşavirlik yalnızca ilgili işletme için değil Kamu için de son derece önemli bir Meslektir ve Türmob da bu mesleği temsil eden en yüksek kurum olması sebebi ile son derece önemli bir kurumdur.

Üye sayısı bakımından dünyanın önde gelen Mali Müşavirlik meslek örgütleri araında yer alan Türmob yalnızca mesleği temsil etmekle değil aynı zamanla Mali Müşavirlik mesleğinin geliştirilmesi ve Meslek Mensuplarının dünya standartlarında müşavirlik hizmetleri sunmasının da sağlanması konusunda önemli görevler de üstlenmektedir.

Genç Cumhuriyetimizin ilk yılları olan 1930 lu yılladan itibaren Milli Ekonominin tüm paydaşları ile beraber kurulması ve kalkınması hedefi ile yapı taşları oturtulmaya başlanan ve Ulusal iktisadın , kamu maliyesinin ve Ticari hayatın düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar içerisinde olgunlaşan Maliye ve Mali Müşavirlik yapısı en son şeklini 1989 yılında almıştır ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği mensupları ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği Mensuplarının üyesi oldukları Meslek Örgütleri düzenlenmiş ve üst birlik olarak TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği kurulmuştur.

Bu dönemden sonra da Maliye , Muhasebe ve Vergi Sistemi genel Ticari ve İktisadi faaliyetlerin gelişimine paralel gelişim ve değişimler göstermiş ve Mali Müşavirlik de aynı biçimde gelişimini sürdürmüştür. Özelllikle teknolojinin 2000 li yıllar ile tüm ticari faaliyetlerin içerisinde yer alması ile Ekonomi , Maliye ve Ticaret çok yeni kavramlar ile buluşmuş ve bu kavramlar Mali Müşavirliği de bir şekilde geliştirmiş ve değiştirmiştir.

Günümüzde yalnızca bir kişiden oluşan Anonim Şirketler milyonlarca lira cirolara ulaşabilirken her takvim ayında onbinlerce elektronik fatura düzenleyebilmekte ve tüm bunlar elektronik olarak muhasebeleşerek Maliye ve Vergi dairesi sistemlerine ulaştırılabilmektedir. Günümüzden 20 yıl önceki mevzuat , Maliye ve Mali Müşavirlik noktasından bakıldığında hayal bile edilemeyecek bir noktaya gelen Ticaret aynı hızla gelişen Mali Müşavirlik mesleği ile mümkün olabilmiştir.

Türmob dilekçe örneği yazımızın devamında metin word ve pdf dosya türlerinde mevcuttur ayrıca yazının sonunda faydalı olabilecek linkler bilginize sunulmuştur.

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Merkez Adresi :

Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak Numara : 19 İNCEK GÖLBAŞI / ANKARA

TÜRMOB Telefonu : +90 312 586 00 00

Faks Numarası : +90 312 586 00 11

Eposta Adresi : turmob@turmob.org.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : turmob@hs03.kep.tr

Türmob Web Sitesi : https://turmob.org.tr/

Dilekçe hangi makama hitaben yazılmalıdır ?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği bir üst meslek kuruluşudur, Öncelikle başvurunuzun Türmob’a yapılması gerektiğinden emin olmanız önerilmetkedir, Bunun temel sebebi meslek mensuplarının genel faaliyetler ile ilgili tüm işlem ve hizmetleri ilgili meslek odasına başvurarak alması gerektiğinden kaynaklanmaktadır.

Yani bir başka şekilde ifade etmek gerekirse Mali Müşavirlik mesleği mensupları ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği mensupları meslek odası olarak ilgili İlin Mali Müşavir yada Yeminli Mali Müşavir odasına bağlı olarak mesleklerini icra etmektedir, Türmob bu meslek örgütlerinin çatı örğütü olarak üst mesleki örgüt statüsünde bir meslek odaları birliği olarak faaliyet göstermektedir. Genel olarak Türmob meslek odalarının genel işlemleri ve Genel mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleği odalarının faaliyetleri ile ilgili görevler yürütmektedir.

Meslek mensuplarının normal üyelik , meslek mensubu olarak tescil ve faaliyetleri ile ilgili tüm işlemleri bulundukları ilde üye olacakları oda üzerinden yürütülmektedir.

Bu sebeple tüm başvuruların ilk olarak ilgili ildeki Mali Müşavir Meslek odasına yada Yeminli Mali Müşavir meslek odasına yapılması gerekmektedir.

Yalnızca İlgili odanın tavsiyesi veya yönlendirmesi veya yetkinin üst mesleki örgütte olduğu durumlarda Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine yazılı başvuru yapılması tavsiye edilmektedir.

Türmob ‘a Dilekçe nasıl yazılır ?

Tekrar hatırlatmak faydalı olacaktır;

Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ile alakalı tüm konularda başvurulması gereken meslek örgütü İlgili İlin Mali Müşavir yada Yeminli Mali Müşavir odasıdır. Yetkili ve ilgili meslek odası ilgil ilin SMMM ve YMM Meslek odasıdır.

Yalnızca ilgili odanın yönlendirmesi veya yönetmelik kanun veya kararname ile belirlenmiş konularda Türmob’a başvuru yapılması tavsiye edilmektedir.

Türmob Kamu kurumu statüsünde bir meslek örgütü birliği olarak faaliyet gösterir , bu sebeple resmi kuruma dilekçe yazıldığında geçerli olan tüm kurallara uygun dilekçe yazılması tavsiye edilmektedir.

Özetlemek gerekirse tüm dilekçeler resmi dilekçe yazım kurallarına ve dil bilgisi kurallarına uygun biçimde Türkçe olarak yazılmalıdır.

Temel olarak aşağıdaki noktalara dikkat ederek yazacağınız dilekçeler yeterli şartları sağlayacaktır ve işlem görebilecektir.

Öncelikle dilekçe Türmob görev konusu ile ilgili bir konuda yazılıyor olmalıdır ve dilekçe ile sunulan istem genel mevzuata göre kabul edilebilecek bir istem olmalıdır. Türmob görev alanında olmayan bir konuda veya mevzuata göre kabul edilemecek bir konuda vereceğiniz dilekçe bir neticeye ulaşmayacaktır, bunun bilincinde olunuz.

Hitap makamı doğru makam olarak yazılmalıdır. Türmob a sunulan dilekçe hitap makamı “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığına” olarak yazılmalıdır, Tercihen büyük harf ile yazılması tavsiye edilir.

İkinci bilgi dilekçe konusudur, tüm resmi dilekçelerde dilekçe ile sunulan temel istemi belirtir bir dilekçe konusu başlığı yazılması tavsiye edilir ve dilekçe konusu dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu bir cümle ile özetleyen bir ifadedir.

Sonraki kısım dilekçenin serbest metin bölümüdür, burada dilekçe ile sunulan istem ile ilgili gerekli tüm hususlar paragraflara bölünmüş serbest metin olarak yazılmalıdır. Genel olarak açık net anlaşılır ifadeler ile yazılması makul bulunmaktadır.

Sırası ile genel açıklamalar , sunulması gereken bilgiler, gerekçeler ve dayanaklar ve istemler konularının tamamen karşılandığı paragraflar olarak yazılan dilekçeler kolay anlaşılır ve işlem görebilir.

Yani öncelikle sunulması gereken açıklamalar kuruma sunulur , sonra gerekli bilgiler sağlanır. Başvuru ile ilgili gerekçe ve dayanakların kuruma sunulması gerekiyorsa bunlara yer verildikten sonra açık anlaşılır ve net ifadeler ile talepler kuruma sunulur. Kişisel bilgiler tarih ve ıslak imza ile tamamlanan dilekçe kuruma sunulmaya hazırdır.

Genel resmi dilekçeler ile aynı koşullar geçerlidir yani dilekçe ıslak imzasını taşıyan kişinin istemini sunar ve o kişi tarafından şahsen kuruma teslim edilir, başkası tarafından imzalı bir dilekçe farklı bir kişi tarafından kuruma sunulamaz.

Yalnızca veliler 18 yaşından küçük evlatları , vasi kayyım ve kanuni temsilciler temsil yetkisi olan kişiler , yetkilisi olan kişiler temsil ettiği kurum yada tüzel kişi adına başvuru yapabilirler. Bunu dışında başkası adına başvuru yapılabilmesi için kanunen temsil yetkisini gösterir belge veya vekaletname gerkemektedir.

Bazı konularda posta yolu ile dilekçe sunulması mümkündür kurum sekreterliği yada yazı işlerinden bilgi ve onay alarak PTT ile iadeli taahhütlü dilekçe gönderimi yapmanız mümkündür.

Türmob Dilekçe Örneği
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığına 


Dilekçe Konusu : --------DİLEKÇE KONUSU YAZINIZ----------
----- DİLEKÇE AÇIKLAMALARINI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ------

----- SUNULMASI GEREKLİ BİLGİLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ-------

----- VAR İSE GEREKÇE VE DAYANAKLARINIZI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ-------

----- İSTEMLERİNİZİ AÇIK NET ANLAŞILIR BİÇİMDE PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ--

	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlarda gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 

Kayıtlı Olunan Oda Ünvanı: 
Üye No : 

Büro Adresi :
Telefon : 
Eposta Adresi  :
		
						Tarih : 

						İsim Soyisim : 

						İmza : 


EKLER :
1-
2-
3-

Türmob Web Sitesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Listesi Sayfası : https://turmob.org.tr/Odalar/SMMM

Türmob Web Sitesi Yeminli Mali Müşavirler Odaları Listesi Sayfası : https://turmob.org.tr/Odalar/YMM

Luca Sistemi Web Sitesi : http://www.luca.com.tr/

Türmob Ebirlik Erişim Linki : https://ebirlik.turmob.org.tr/

Scroll to Top