Riskli Yapı Tespiti İtiraz Dilekçesi

Riskli Yapı Tespiti

Bina risk tespiti için hızlı, orta ve kapsamlı testler yapılabiliyor. Binanın deprem risk analizini yapan firmalar, bina kolonlarından demir ve karot örnekleri alarak yapının riskli olup olmadığını ölçüyor. Bununla birlikte hızlı tetkik teknikleriyle de binanın dayanıklılığı hesaplanabiliyor. 

Bina Risk Tespiti İçin Nereye Başvurmalı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı kurum ve kuruluşlara tapu ve kimlikle başvurulabilir. Lisanslı kurum ve kuruluşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden öğrenilebilir.

Risk Tespit Raporuna İtiraz Edilebilir mi?

Kat malikleri 15 gün içerisinde itiraz edebilir. İtiraz, bakanlık ya da üniversitelerin teknik heyeti tarafından incelenir. Binanın riskli olduğunun tespiti halinde binanın 60 gün içinde yıkılması gerekiyor.

Kiracılar, Riskli Yapı Tespitine İtiraz Edebilir mi?

Maalesef hayır. Yönetmelik bu hakkı sadece yapı maliklerine veya kanuni temsilcilerine vermiştir.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz Süresi Ne Kadar?

Riskli yapı tespitine ilişkin raporlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Raporlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmez ise riskli olan yapılar, en geç on işgünü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Tapu müdürlüğü riskli yapıya ilişkin raporu, yapının sahiplerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ eder.

Bu tebligatta “riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği, aksi takdirde İdarece verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması gerektiği” de belirtilir.

Yönetmeliğe göre riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu on beş günlük süre, tapu sicil müdürlüğü tarafından, yapı maliklerine yapılan bildirimin tebliği tarihinden itibaren başlamaktadır.

Riskli Yapı Tespiti İtirazı İncelenme Süreci

Riskli yapı tespitine yapılan itirazın, riskli yapının bulunduğu Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne ulaşmasından sonra teknik heyetin raporu inceleme süreci başlayacaktır. 6306 sayılı Kanunda ve Uygulama Yönetmeliği’nde söz konusu itirazların hangi süre içerisinde incelenmesi gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Uygulama Yönetmeliği, teknik heyetin en az ayda bir defa toplanması gerektiğini belirtmektedir. Risk tespit raporlarına itirazların çok fazla olduğu bir dönem söz konusu ise, teknik heyetin daha sık aralıklarla toplanabilmesi de mümkündür.

Teknik heyet, itirazın niteliğine göre yerinde inceleme yapabilecektir. Bir diğer anlatım ile riskli yapı tespitine yapılan itirazın içeriğinden, itiraz dilekçesinin incelenebilmesi için gerekli bilgiler anlaşılamıyorsa, teknik heyet riskli yapıyı yerinde inceleyecektir. Bu gibi durumlar dışında ise, risk tespit raporlarına yapılan itirazların incelenmesi itiraz dilekçesi üzerinden yapılmaktadır. Genelde uygulanan itiraz incelemesi, itiraz dilekçesi üzerinden yapılandır. Yapılan inceleme sonucunda, risk tespit raporu heyetçe değerlendirilecek, bilimsel kriterlere ve Yönetmelik ilkelerine aykırı bir durum varsa risk tespit raporu iptal edilecektir. Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kuruluşların görevini kötüye kullanması ve bilerek gerçeğe aykırı rapor düzenlemesi halinde, o lisanslı kurumun lisansının iptali söz konusu olacaktır.

Risk tespitine itiraz sürecine ilişkin en önemli sakınca, yapılan itiraz talebinin risk tespit raporunun içeriği ile ilgili olmaması otomatik olarak ilgililerince yapılmak zorunda kalınmasıdır. Çünkü risk tespit raporları hak sahiplerine tebliğ edilmemekte, sadece sonucu tebliğ edilmektedir. İçeriği bilinmese bile itiraz süresi kısa olduğundan, süre kaçmasın diye otomatik olarak maliklerce itiraz edilmektedir. Bu nedenle mutlaka ilgili kuruma başvurulup, raporun bir örneği elde edilmeli, uzman kişilere inceletilmeli ve itirazlar teknik heyete gerekçeli olarak yapılmalıdır.

İtiraz sonucu teknik heyetçe verilecek karara karşı idare mahkemelerinde iptal davası açılabileceğinden, itiraz sürecinde de uzman hukukçulardan yardım alınması faydalı olacaktır.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz Nereye Yapılır?

Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe verilecek bir dilekçe ve dilekçeye ek olarak riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği ile itiraz edilebilir.Vekaletname ile yapılacak itiraz başvurularında belgelere ek olarak riskli yapı malikine vekalet eden kişinin vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir. İtirazları inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin iştiraki ile teşkil edilir. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Riskli Yapı Tespiti İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır, Nereye Teslim Edilir?

Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanuni temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının tespitine itiraz edilebilmektedir. İtiraz talebiniz için aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi, riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğüne teslim ediniz.

Daha detaylı bilgi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının riskli yapı süreci ile ilgili yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Riskli Yapı Tespiti İtiraz Dilekçesi:
Scroll to Top