Oda Kayıt Silme Üyelikten Ayrılma Başvurusu Dilekçe Örneği

Meslek Odaları Nedir ? Neden üye olunur

Meslek odaları belirli bir mesleği icra edecek kişilerin o mesleği icra edebilecek eğitim ve liyakate sahip olduklarını ve o mesleğin icra edilmesi için gerekli şartları sağlayıp sağlamadıklarını belirleyen denetleyen ve uygulayan kurumlardır. Kamu kurumu vasfı ile hareket ederler ve temel görevleri sorumlu oldukları iş kolunda faaliyet gösteren kişi veya kurumların iş kolunun gerektirdiği eğitim , beceri , liyakat ve nitelikleri taşımasının sağlanması , bu yeterlilikte olmayan kişilerin o mesleği icra etmemesi ve edememesinin sağlanmasıdır. Ayrıca kamu adına o iş kolundaki faaliyetler ile ilgili mevzuatların oluşturulması ve o iş kolunda faaliyet gösteren kişilerin ve kamunun haklarının korunması konusunda denetim ve bilirkişilik görevleri de vardır.

Genel olarak Odalar Meslek Odaları , Ticaret Odaları , Sanayi Odaları ve Esnaf Sanatkarlar Odaları olarak kanunlarca belirlenir ve kanun ve hukuğun belirlediği mevzuatlara göre çalışırlar, Genellikle odalar üyeleri tarafından seçim ile yönetime gelen yönetim kurulları tarafından yönetilir ve büyük organizasyonlar oldukları için başkan , yönetim kurulu , denetim kurulu , disiplin kurulu , gözlem kurulu gibi çok sayıda kademelendirilmiş yönetim makamları bulunmaktadır.

Türkiyede Odalar , Birlikler ve Sendikalar ticaret ve meslek hayatına yerleşmiş ve meslek grupları , esnaflar sanatkarlar ve toplum tarafından kabul görmüş saygın ve seçkin kurumlardır. Valilikler, Kaymakamlıklar ve Belediyeler ve iç güvenlik kolluk güçleri olan emniyet ve jandarma teşkilatı da odalar ile işbirliği içerisinde faaliyetleri konusunda toplum ihtiyaçlarını gözeterek denetim ve uygulama faaliyetleri göstermektedir.

Birkaç örnek vermek gerekirse Makina Mühendisleri odası Türkiye sınırları içerisinde makina mühendisliği hizmetleri sunacak mühendislerin faaliyet gösterebilmesi için kayıtlı olmaları gereken meslek odasıdır. İstanbul Tabip Odası İstanbulda faaliyet gösterecek olan Tıp doktorlarının kayıtlı olması gereken meslek odasıdır, Türk Tabipler birliği tabip odalarının çatı kurumudur ve tüm tabip odalarının paydaşları olduğu bir üst kurumdur. İstanbulda faaliyet gösterecek fırıncılar da kendi meslek kollarının bağlı olduğu fırıncılar veya unlu mamuller üretimlerine göre atandıkları esnaf sanatkar odasına üye olarak faaliyet sürdürürler.

Oda kayıtları şahıs işletmeleri için bireysel , sermaye şirketleri için tüzel kişilik olarak yapılmaktadır. Yani şahıs işletmesi kuran bir birey şahıs olarak odaya kaydolurken , Ticaret Odası Sanayi Odası gibi odalara tüzel kişilik olarak da kayıt olunabilmektedir. Genel olarak Mühendislik Mimarlık Doktorluk Dişhekimliği Eczacılık gibi Oda kaydının akademik bir eğitim almış bireylere sunulduğu ve o iş kolunun o eğitimdeki kişiler tarafından sağlanabildiği meslek kollarında üyelikler yalnızca gerçek kişi yani şahsi olarak yapılmaktadır. Yani bir Doktor tabip odasına şahsen , Bir Eczacı Eczacı Odasına şahsen , Bir Mühendis Mühendis odasına şahsen kayıt yapar ama Birçok doktorun doktorluk mesleğini icra ettiği hastane ticaret odasına tüzel kişi olarak kayıtlı olur veya birçok eczacının görev aldığı bir İlaç fabrikası Sanayi odasına kayıtlı olabilir. Bu faaliyetlerin kamu adına denetlendiği kurumlardan yalnızca biridir. Bu kurumların mevzuat faaliyet denetimleri oda sorumluluğu sınırlarında odalarca , belediye sorumluluğu belediye , kaymakamlık valilik sorumluluğu ise kolluk güçleri tarafından yürütülür. Ayrıca halk sağlığı ile ilgili konularda il ilçe sağlık müdürlükleri ve bakanlık görev alanlarındaki her tür konuda tüm bakanlıklar ve il ilçe temsilcilikleri denetimler yaparlar.

Yukarıda anlattığımız konular odalar ve birliklerin görevleri ve kayıt zorunluluğunun gerekçeleri olarak bilmeniz için sizlere sunulmuştur. Yani oda kaydı tüm işletme ve kişilerin faaliyet göstereceği iş kolları için zorunludur ve ticari faaliyet öncesinde oda kaydının ve gerekliliklerin sağlanması şarttır.

Fakat üyelik ve kaydın bir farklı noktası daha vardır, faaliyet göstermek için odaya kayıt olunur , peki faaliyet sonlandırılacağı zaman ne yapılır ?. Evet odaya kayıt olunduğu gibi faaliyet bir gün sonlanabilir ve odadan kaydın silinmesi ve oda üyeliğinden çıkmak da istenebilir, bu doğal ve yasal bir haktır. Tabi üyelikten çıkmak ve odadan kaydın silinmesi bir haktır ama ilgili faaliyetin artık yapılmayacak olması da kaydın silinmesi veya üyelikten çıkmak için de kesin bir şarttır. Yani oda üyeliğinden ayrılınabilir ve kayıt silinebilir ama bunun için o iş kolundaki faaliyetin noktalanması gerekmektedir. Ayrıca tekrar faaliyet gösterilecekse yeniden baştan kayıt olunması gerekebilmektedir, tekrar faaliyete başlama konusu odadan odaya farklılıklar gösterebilmektedir, bazı odalar kayıtları pasif duruma almakta , bazı odalar dondurmakta bazı odalar tamamen silmekte, bazı odalar arşive almaktadır. Bazı durumlarda sadece bir dilekçe ile tekrar oda kaydının aktif hale gelmesi ve faaliyetin sürmesi mümkün olabilmek ile beraber bazı odalarda ise yeniden kayıt işlemi yapılması gerekli olmaktadır. Bu farklılıkları yalnızca oda yönetimine veya sekreterliğine veya kayıt birimine danışarak öğrenebilirsiniz.

Oda Kayıt Silme Üyelikten Ayrılma Başvurusu yapabilmeniz için ilgili oda veya birliğin ünvanına hitaben yazılmış aşağıda bilginize sunulan örnekteki gibi bir dilekçeyi ilgili odanın kalemine sekteterliğine veya üye hizmetleri birimlerine şahsen teslim etmeniz ve talap ettikleri diğer belgeler varsa onları da ekinde sunmanız gerekecektir. Oda Kayıt Silme Üyelikten Ayrılma Başvurusu Dilekçe Örneği aşağıda düz metin olarak , word ve pdf dosyası biçiminde indirilebilir halde bilginize sunulmuştur.

Oda Kayıt Silme Üyelikten Ayrılma Başvurusu Dilekçe Örneği


	


		................................ Odası Başkanlığına


	İsim Soyisim :

	Tc Kimlik No :

	Oda Kayıt / Sicil Numarası : 

	İşyeri Faaliyet Adresi : 

	İkamet Adresi : 

	Telefon :

	Cep Telefonu : 

	Eposta Adresi : 

	Üyelik Dayanağı Akademik Eğitim Bilgileri : 

	Lisans - Üniversite / Fakülte / Bölüm : 

	Lisans – Mezuniyet Yılı / Diploma Numarası : 

	Yüksek Lisans – Üniversite / Fakülte / Bölüm :

	Yüksek Lisans – Mezuniyet Yılı / Diploma Numarası : 

	Doktora – Üniversite / Fakülte / Bölüm :

	Doktora – Mezuniyet Yılı / Diploma Numarası :


		Odanızın yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum üyesiyim. Mesleki faaliyetimi sürdürmeme kararı aldığımı beyan ederim. Odanız meslek kolunda bir faaliyet sürdürmeyeceğim için odanıza kayıtlı olmama zatureti hasıl olmuştur. Odanızın sorumluğunda olan bir mesleki faaliyet icra etmeyeceğimi, ileriki hayatımda mesleğimi tekrar icra etme kararı alırsam tekrar oda kaydımı usulüne göre yapacağımı ve oda kaydımın silinmesi halinde bilimum mevzuata göre yaşayacağım hak kayıplarının tamamını bilgiğimi kabul ve beyan ederim. Odanız üyeliğinden ayrılmam ve oda kaydımın silinmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.

Tarih : 					

İsim Soyisim :				

İmza : 					
Scroll to Top