Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

“Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği” başlıklı içeriğimizde, disiplin soruşturması sonucunda aldığınız cezaya nasıl itiraz edilebileceğini ve ilgili dilekçe örneğini tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Menfi Tespit Davası Nedir?

Menfi tespit davası, icra takibi borçlusunun, ödemekle yükümlü olduğu borcunu ödemeden önce herhangi bir borcu olmadığını tespit ettirmek için açılan davadır. Bu dava ile borçlu olduğu öne sürülen kişi, borçlu olmadığını ispatlayarak hakkındaki icra takibini iptal ettirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, Mevzuat sitesi üzerinden Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘un 106. maddesine ilerleyerek (s. 10892) menfi tespit davasına ilişkin ek detaylar da okuyabilirsiniz.

Menfi Tespit Davası Açma Süresi

İİK’nin 89. maddesi nezdinde menfi tespit davası açma süresinin 15 gün olduğu söylenebilir.

Menfi Tespit Davası Kime Karşı Açılır?

Menfi tespit davası borçlu tarafından alacaklıya karşı açılabilen bir davadır. 

Menfi Tespit Davası Açma Şartları Nelerdir?

Menfi tespit davasının açılabilmesi için davacının hukuki menfaatinin olması gerekir. Aynı şekilde böyle bir dava açılabilmesi için öncelikle davalının bir hukuki ilişkinin varlığını iddia etmesi gerekir.

Menfi Tespit Davasında Zamanaşımı Süresi Var mıdır?

Menfi tespit davası için yasada herhangi bir hak düşürücü ya da zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Buna rağmen, borçlunun borçlu olmadığı hukuki sebebe göre zamanaşımı süresi söz konusu olabilir.

Menfi Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

Menfi tespit davasının başlangıcından sonuna tam olarak ne kadar süreceği ile ilgili net bir şey söylenemez. Özellikle davacının veya davalının avukatı olması süreci hızlandıracaktır.

Menfi Tespit Davalarından Sorumlu Kurum Hangisidir?

Menfi tespit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Menfi tespit davasında, görevli mahkeme ise dava değerine göre asliye ya da Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Menfi Tespit Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Menfi tespit davası ile ilgili tüm detaylar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca bir avukattan da yardım almanızın işinizi oldukça kolaylaştıracağını hatırlatmak isteriz.

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği
        ....... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE


İCRA DOSYA NO:

DAVACI    : Ad Soyad (T.C. No: ...)

ADRES    :

DAVALI    : Ad Soyad (T.C. No: ...)

ADRES    :

KONU     : Davalıya borçlu olmadığımın tespiti amacıyla açtığım menfi tespit dava dilekçesinin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:
    Bu kısımda alacaklının hangi hukuki işleme dayanarak cebri icra takibi başlattığı, bu hukuki ilişkinin neden mevcut ve geçerli olmadığı kanıtlar ile açıklanmalı ve (varsa) bu hususta alacaklı tarafın sunacağı muhtemel delillerin neden geçerli olmadığı, gerçeği yansıtmadığı izah edilmelidir.
    Ek olarak, talebin haksızlığı ve bu sebeple gerekli tedbirler alınmadığı takdirde meydana gelmesi kaçınılmaz olan zararlardan bahsedilerek, uygun görülecek teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı verilmesi talep edilecektir.

HUKUKİ NEDENLER: İİK, HMK, TBK, ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Burada, menfi tespit davasını haklı gösterici nitelikteki tüm deliller belirtilmelidir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; talebimin kabulüyle davalı ile müvekkil arasında mevcut ve geçerli bir hukuki ilişkinin bulunmadığının tespitine, mahkemenizce takdir edilecek teminat mukabilinde yahut teminatsız olarak .... ihtiyati tedbir kararı verilerek icra veznesine girecek paranın davalıya ödenmemesine, .... sayılı haksız icra takibinin durdurulmasına, fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla bu dava süresince uğramış olduğum zararların yasa gereği alacağın yüzde yirmisinden az olmaması koşuluyla kötü niyetli davalıdan alınarak müvvekile verilmesine, vekâlet ücreti ve her türlü sair yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi hususunda gereğini arz ederim. ../../....


                               İmza
                             Ad Soyad

Konuya İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız:

Scroll to Top