Kot Kesit Dilekçesi

Kot Kesit Nedir?

İnşaat sektöründe, zemin ile temel arasındaki yapılarda belirli bir fark bulunmasına kot kesit denir. Kot farkı kendi içerisinde farklı terimlere ayrılmaktadır. Bu terimlerin tamamından binanın yapısını anlamak üzere faydalanılmaktadır. Kot kesitin tam anlamıyla tanımlanması ve gereken ölçümlerin yapılması için binanın yapısının bilinmesi gerekmektedir. Kot kesit, planlanmış olan bir zemin üzerine yapılacak olan bir yapının yol ya da belirlenmiş bir alan içerisinde zemin kotlarının alınarak yapılacak olan yapının subasman kotunun, başka bir deyişle yükseklik durumunun belirlenmesidir.

Kot Kesit Nereden Alınır?

İnşaat yapılması düşünülen alan için belirli belgelerin alınması gerekmektedir. Bu belgeler genel olarak izinler ve diğer arazi yapısını anlatan belgelerdir. Bu nedenle yapı için kot kesit belgesi de alınmalıdır. Arazinin bağlı olduğu belediyeye göre kot kesit için istenen evraklar değişiklik gösterebilir. Buna rağmen kimi belgeler her zaman kesin olarak istenenler arasında yer almaktadır.

Kot Kesit İçin İstenen Belgeler Nelerdir? Kot Kesit Rölevesi Nasıl Alınır?

Kot kesit belgesinin temin edilmesi, inşaat öncesi yapılması gereken işlemler arasında bulunuyor. Kot kesit rölevesi, imar parselinde yapılacak binanın, proje mükellifince hazırlanacak vaziyet planına göre yükseklik konumunu belirleyen belge olarak nitelendiriliyor. Bu belgeler için ilk olarak belediye ile görüşülmeli ve belediyenin istediği belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Kot kesit için istenen bu belgeler şunlardır:

1) Arazi tapusu

2) Arazinin imar durumu

3) Röperli kroki

4) Harita örneği (çap)

5) Aplikasyon

6) Eğer başvuran arsa sahibi değilse vekâletname

7) Dilekçe

Belgelerin eksiksiz bir şekilde yapılmasıyla, kot kesit alınması için kişinin önünde herhangi bir engel kalmayacaktır. Kot kesit rölevesinin alınması için inşaat çalışmalarının yapılacağı arsanın bağlı olduğu belediyeye, aşağıdaki dilekçe örneğini kendi bilgilerinize göre doldurup teslim ediniz.

Kot Kesit Dilekçe Örneği:

          .............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
           İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜ


   ............. ilçesi ............. Mahallesi ............... Sokak ........... pafta ......... ada ......... parsel sayılı yere kot kesitin hazırlanmasını istiyorum.
   Gereğinin yapılmasını bilgilerinize saygılarımla arz ederim.


                                  Tarih
                                Ad Soyad
                                  İmza
Adres:
Cep Tel:

Ekler:
1) Tapu
2) Çap
3) Röperli kroki
4) İmar durumu
5) Vaziyet planı
Scroll to Top