Sayıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği

Sayıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği Sayıştay’a yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Osmanlı İmparatorluğundan daha önceki dönemlere kadar gitmekte olan Devlet adına mali kayıt tutma ve hatta mali denetim geleneği ile 1000 yılı aşkın bir geçmişten beslenen Kamu İdaresi ve Kamu idaresinin denetlenmesi geleneği bir çok gelişmiş ülkenin toplam tarihinden daha eskidir.

Köklü geleneklere sahip olan Kamu idaresi Osmanlı İmparatorluğu döneminde tam denetim esasını son derece benimsemiştir. Osmanlı ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet geleneği de kamu idaresinin şeffaf , kayıtlı ve denetlenebilir yapıda faaliyetlerini gösterme düzenini sürdürmüştür.

Sayıştay’ın Görevleri

Sayıştay Kamu İdarelerinin mali karar , faaliyet , gider ve işlemlerini mali denetim ve hesap verme sorumlulukları çerçevesinde kamu adına denetler ve yaptığı denetimi rapor ve sonuçları ile Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlar olarak sunar.

Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yani kamu kurumlarının gelirlerini , giderlerini , taşınır taşınmaz mal ve kıymetlerine ilişkin tüm mali hesap ve işlemlerinin mevzuat , kanun , kararname ve hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler. Sorumluların denetlenen hesap ve işlemlerde kamu zararına yol açan hususlar var ise kesin hükme bağlar.

Genel uygunluk bildirimlerini ve varsa tespit edilen tüm durumları yeterli bilgiler ile düzenlediği raporlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunar.

Kanunlar ile görevlendirildiği tüm konularda inceleme , denetleme ve hükme bağlama görevlerini yerine getirir.

Sayıştay’ın Yetkileri

Sayıştay 6085 nolu sayıştay kanunu ve mevzuattaki diğer kanunlar ile görevlendirildiği konularda kamu idareleri ve tüm seviyedeki görevlileri ile doğrudan yazışma yapmaya , bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

Gerekli görülen belge , resmi kayıtları yetkilendirilmiş Sayıştay mensuplarında görmeye denetlemeye , mallar hariç belge ve kayıtları incelemek üzere getirtmeye, sözlü olarak bilgi almak üzere her derecedeki kamu görevlilerini çağırmaya ve kamu görevlilerinden temsilci istemeye yetkilidir.

Sayıştay denetimine giren işlemleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi tüm kamu kurumlarından , bankalardan ve her çeşit gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.

Sayıştay denetimine giren kamu kurumlarının işlemleri ile ilgili tüm kayıtları , eşyaları malları , işleri , faaliyetleri , gelir giderleri , bilgi ve belgeleri , her çeşit kaydı görevlendirdiği mensupları veya görevlendireceği bilirkişiler tarafından yerinde denetleyebilir. Bu denetim yetkisi faaliyetin tüm safhalarında veya mevzuata uygun biçimde geriye dönük olarak da yapılabilir.

Denetim konusunun özelliğine göre kendi mensupları , bilirkişiler veya konuda yetkin kişileri denetleme faaliyetleri esnasında görevlendirebilir.

Bilirkişi veya Uzmanların görevlendirilmesine ilişkin esas ve üsüller yönetmelikler ile belirlenmektedir.

Sayıştay Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Adresi : Balgat İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 295 30 00

Eposta : sayistay@sayistay.gov.tr

Websitesi : https://www.sayistay.gov.tr/

Sayıştay ‘a Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı bir kamu kurumudur bu sebeple yazılı başvurularda resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılan dilekçeler işlem görmektedir. Kısaca izah etmek gerekirse;

Sayıştay’a yazılacak dilekçelerin Türkçe olarak yazılması gerekmektedir, farklı dillerde dilekçeler işlem görmez. Dilekçenin A4 boyutunda , çizgisiz, beyaz , temiz sayfaların tek yüzü kullanılarak siyah renk ile yazılması gerekmektedir. Makul boyutta ve genel geçerli yazı fontları ile yazılması gerekmektedir. Yalnızca Türkçe latin harfleri kullanılarak metinler oluşturulmalıdır.

Elyazısı dilekçeler mevzuata göre kabul edilebiliyor olsa da yazıcı çıktısı olarak sunulması daha makuldür.

Dilekçelerin sunan gerçek yada tüzel kişi tarafından ıslak imzalı ve varsa mühür yada kaşeli olarak sunulması gerekmektedir. elektronik yada Islak imzasız dilekçeler işlem görmezler.

Sayıştaya sunulacak dilekçenin kurumun görevi konusunda ve mevzuata uygun olması gerekmektedir. Görev konusunun dışında , yetlkisi olmayan konularda veya mevzuata uygun olmayan konularda yapılacak yazılı başvurular işlem görmemektedir.

Dilekçe yazımına kurum idaresine hitap ile başlanır, “Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığına” makul bir hitaptır. Dilekçe konusu sunulabilir ve bu başlık olarak düşünülmelidir. Dilekçe ile başvuru sebebinizi burada bir cümle ile ifade etmeniz yeterlidir.

Dilekçe metin bölümünde genel alışkanlığa uygun biçimde makul anlaşılır net ve kısa paragraflara bölünmüş biçimde ve toplamda bir akış içerecek bir serbest metin oluşturduğunuzu da unutmadan; Yazılı başvuru sebebinizin izahını , sunulması gereken bilgileri ve izahını , gerekçeşerinizi ve dayanaklarını , belge ve mevzuat atıflarını , gerekli diğer bilgi ve açıklamalarınızı ayrı paragraflar halinde kaleme aldıktan sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi açık anlaşılır ve net ifadeler ile kaleme alınız. Elektronik yada ıslak imzalı olarak kuruma sununuz.

Dilekçelerin Sayıştay başkanlığına şahsen sunulması gerekmektedir, elektronik imzalı dilekçeler usulünce kep üzerinden iletilebilir.

Temsilen başvurular tüzel kişilerin yasal yetkilileri , noterden vekaletnamede Sayıştay ile yazışma yetkisi verilen vekiller, Avukatlık vekaletnamelerinde sayıştay ile yazışma yetkisi verilmiş ise baroya kayıtlı vekil avukatlar, 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım temsilci atanan kişilerin yasal temsilcileri yazılı başvuru yapabilir. Tüzel kişi ve temsilen gerçek kişi başvuruların tamamında temsil yetkisini gösterir resmi belgenin sunulması ve dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Sayıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıda iki adet Sayıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği yer almaktadır, birinci dilekçe Sayıştay denetiminde talep edilen bilgi ve belgelerin kuruma yanıt olarak sunulması için düzenlenen örnek hayali bir dilekçedir. İkincisi ise boş şablon bir Sayıştay Dilekçesi dir. Dilekçeler örnek olması açısından düzenlenmiş hayali senaryo dilekçeleridir, olduğu haliyle bir işlem görmezler.

Siz kendi başvurunuza dair dilekçenizi literatür ve mevzuat araştırmasını tamamen kendi sorumluluğunuzda yaparak kaleme alacağınız dilekçeyi düzenlerken sadece yardım maksatlı olarak sunduğumuz dilekçeleri inceleyiniz.

Yukarıda izah olunan biçimde tüm sorumlulukları tamamen sizde olacak biçimde kaleme aldığınız dilekçeyi düzenleyerek kuruma şahsen ıslak imzalı olarak teslim ediniz.

Sayıştay’ın kamu adına denetim vazifesi olan bir kamu kurumu olduğunu ve denetimi TBMM adına yani kamu adına yaptığını unutmayınız. Bu sebeple Sayıştay taleplerinin en üst derece sorumluluklar yüklediğini ve hukuki sonuçlarının da olacağının bilincinde olarak. Mali Müşavir , Yeminli Mali Müşavir ve Hukukçuların danışmanlığında sağlıklı , doğru ve gerekli bilgilerin sunulduğu bilgi ve belgelerin Sayıştay’a sunulmasının kanuni zorunluluk olduğunun bilincinde olunuz.

Sayıştay Dilekçesi metnin altında word ve pdf olarak bilgisayarınıza indirilebilir ve düzenlenebilir olarak da sunulmuştur.Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığına


Dilekçe Konusu : ....... Tarih ......... Nolu Sayıştay Denetimi ile ilgili taleplerinize yanıt ve belge sunma istemimizden ibarettir.
	
	................. tarih ve ........... numaralı Sayıştay Denetimi ile ilgili bilgi ve belge talebiniz neticesinde dilekçe ile müracat etme ve talep olunan belgeleri dilekçe ekinde tarafınıza sunma zaruretimiz hasıl olmuştur.


	Ayrıca kamu adına denetleme göreviniz ile alakalı kurumunuzun talep edebileceği her türlü bilgi , belge ve tüm sorularınızın yanıtlanması için için kurumumuz ve görevlilerinin memnuniyet ile yanıt vermeye hazır olduğunu bilgilerinize sunarız.


	Talep olunan belgelerin usulünce kurumunuzda denetlenmesini , Yukarıza izah olunan taleplerimiz ile ilgili gereğini ve kurumunuzun yanıtının yazılı olarak yapılması için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


						Tarih :
				
						Ünvan :

						İsim Soyisim :

						Kaşe Mühür İmza : 

EKLER : 
1- ...... / ....... Kesin Mizan
2- ...... / ....... Esas Defter
3- ...... / ....... Bağımsız Denetçi Raporu
4- ...... / ....... YMM Denetim Raporu
5- ...... / ....... Bilanço
6- ...... / ....... ............ Sözleşmesi
7- ...... / ....... Gider Faturaları 
8- ...... / ....... Dönem sonu envanter defteleri
9- ...... / ....... ............ Tutanakları


Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığına


Dilekçe Konusu : 
	


						Tarih :
				
						Ünvan :

						İsim Soyisim :

						Kaşe Mühür İmza : 

EKLER : 
1- 
2-
3-
4-
Scroll to Top