İş Sözleşmesinin Anlaşma İkale İle Sonlandırılması Dilekçesi

İş Sözleşmesinin Anlaşma İkale İle Sonlandırılması Dilekçesi bir çalışanın çalıştığı işyeri ile yapmış olduğu süreli yada süresiz iş sözleşmesinin anlaşma yolu ile sona erdirilmesi için ilgili şirkete sunması gerekli olan dilekçedir.

Anlaşmalı sözleşme fesihleri her iki tarafın da memnun olacağı bir noktada uzlaşılarak yapılmalıdır.

Yani her iki tarafın da rıza göstereceği bir anlaşma var ise anlaşmalı iş akdi feshi protokolü yapılarak iş akdi sonlandırılmış olur. Anlaşma yok ise ikale yani anlaşmalı iş akdi feshinden söz edilemez.

İş Akdinin Anlaşma İkale ile sonlandırılması nedir ?

İş sözleşmeleri iki türde yapılabilir belirli süreli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanabilir. Belirli süreli iş sözleşmeleri belirli bir süre ile bir kişinin bir işyerinde çalışmasını tanımlayan ve bu süre sonunda iş anlaşmasının bitmesi ile sona eren sözleşmelerdir.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ise iş akdi anlaşma ile sona erdirilene kadar veya bir taraf sözleşmeyi fesih edene kadar devam eden iş sözleşmeleridir. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri her iki taraf da işbirliğinden memnun ise imzalandığı şartlar ile devam edecektir.

Belirli süreli iş sözleşmeleri ard arda devam edecek biçimde düzenlenirse belirli kriterlere göre belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak da yorumlanmaktadır, bu sebeple belirli süreli iş sözleşmelerinin ard arda yapılıyor olması hukuken belirli süreli iş sözleşmesi olarak yorumlanması sonucunu doğurabilir.

İş Akdinin Anlaşma İkale ile sonlandırılması belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmesinin her iki tarafın uzlaştığı bir protokol ile sonlandırılması anlamına gelmektedir. Bu protokole ikale yolu ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi tanımı yapılmaktadır.

Anlaşma şartları nasıl belirlenir ?

Anlaşma şartları her iki tarafın da taleplerinin her iki tarafın da kabul edebileceği bir noktada buluşması ile oluşmaktadır.

Her iki tarafında kabul edeceği nokta tanımı çalışanın maddi haklarını aldığını kabul ettiği ve işverenin de bu maddi tutarı ödemeyi kabul ettiği nokta olarak gerçekleşir. Hayatın olağan akışı bunu gerektirir.

Yani bir çalışan varsa kıdem tazminatı , ihbar tazminatı , yıllık izin ücreti ve iş kanuna göre belirlenen yasal hak ve alacaklarının eksiksiz ödenmesini talep etmektedir bu gayet doğal makul ve hukuki bir hak talebidir ve işveren de bunları eksiksiz olarak ödemeyi kabul ediyorsa uzlaşma sözkonusu olur ve protokol yapılarak iş akdi sonlandırılabilir.

İş Sözleşmesinin Anlaşma İkale İle Sonlandırılması Dilekçesi
İş Sözleşmesinin Anlaşma İkale İle Sonlandırılması Dilekçesi

Anlaşma şartları sınırlama varmıdır ?

Anlaşma şartlarında temel prensip hukuken haklarından feragat eden kişinin hukuken belirgin bir mağduriyete uğramamasıdır. Yani iş kanuna ve diğer çalışan işveren ilişkisini düzenleyen kanun ve yönetmeliklere muhalafet eden maddeler içeren anlaşma ikale sözleşmeleri hukuken sakıncalıdır ve bir tarafın dava yoluna gitmesi halinde iptali ve mağdur tarafın haklarının idadesi gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

Ayrıca anlaşmalı iş akdi feshi yani ikale protokolleri iş kanunu veya diğer kanunlara ters düşecek maddeler içeremezler, bir taraf hukuki bilgi eksikliği veya dalgınlık ile yada haklarını eksik bilerek kanuna muhalefet eden bir ikale sözleşmesi imzalamış ise hukuk yolu açıktır ve dava açarak haklarını arayabilmektedir.

Anlaşma şartlarının sınırları hukuken korunan haklar ve tüm hukuk ilkeleri olarak da düşünülmelidir.

Anlaşma ile haklardan feragat edilebilirmi ?

Evet anlaşma şartlarına göre belirli haklarından feragat edilmesi mümkündür, bu ferahat genellikle maddi haklar üzerinde olmaktadır ve genellikle çalışanın maddi haklarından ferahat ettiği durumlar olabilmektedir.

Bu feragat çalışanın maddi haklarının bir kısmından feragat etmesi olarak genellikle olur ve hayatın olağan akışına uygundur.

Çalışan farkında olmadan önemli bir maddi mağduriyet yaşıyorsa anlaşmanın iptali için mahkemeye gidebilir.

Anlaşmaya itiraz edilebilirmi ?

Evet her iki tarafın da uzlaşması esastır, bir tarafın kabul etmediği protokol imzalanmaz ve geçerlilik kazanmaz.

Anlaşmaya mecbur bırakılabilirmi ?

Hayır anlaşmanın çalışan veya işveren tarafı herhangi bir ısrar baskı zorlama tehtid vb unsur ile anlaşmaya mecbur bırakılamaz.

Anlaşmaya varılması hiçbir baskı altında kalmadan hür irade ile iki tarafın da anlaşma şartlarını kabul etmesi ile mümkün olur.

Herhangi bir baskı şantaj şart öne sürülerek anlaşmaya kimse mecbur bırakılamaz, bunun teşebbüsü bile hukuken kabahattir.

Anlaşma İkale sözleşmesi ne bilgiler içermelidir ?

Temel olarak tarafları çalışan ve işveren olarak tanımlamalı ve sözleşmeyi baskı altında kalmadan hür iradeleri ile imza altına aldıklarını belirtmelidir. Maddi haklar ve geçmiş alacakların ödenmiş olduğu veya nasıl ödeneceğine dair açık anlaşılır ve net ifadeler ile anlaşma şartları yazılarak karşılıklı olarak imzalanması hukuken yeterlidir.

Ayrıca ibraname statüsü de kazanabilmesi açısından geçmiş alacakların da ibra edildiğinin sözleşme içerisinde yazılması da gayet makuldür.

Anlaşma İkale sözleşmesi imzalanırken nelere dikkat edilmelidir ?

Çalışan tarafından imzalanacak sözleşmede gerçeğe aykırı herhangi bir ifade bulunmamalıdır ve ödenecek olan kıdem tazminatı , ihbar tazminatı , ücretli izinler , özendirme ödemesi vb tüm maddi başlıkların net biçimde ifade edilmiş olması ve tutarların da açık biçimde yazılmış olması beklenmelidir.

Maddi alacakların net ifadeler ile belirtilmediği ve hatta boş bırakıldığı sözleşmeler imzalanmamalıdır.

Ayrıca ikale yani anlaşmalı fesih ile iş sözleşmesini sonlandırmış olan çalışanlar işsizlik maaşı için SGK müracatı yapamazlar, Yani iş sözleşmesini anlaşma ile sonlandırmış olan çalışanlar kendi rızaları ve talepleri ile iş sözleşmelerini sonlandırdıklarını beyan ettikleri için işveren tarafından işten çıkarılmış kabul edilmeyecekleri için işsizlik maaşına başvuru yapamazlar.

Özellikle bu duruma son derece dikkat ederek hareket etmelidirler.

Hukuken güvende olmak için neler yapılmalıdır ?

İş kanununa göre kazanılmış kıdem tazminatı , ihbar tazminatı ve yıllık izinlerinizin eksiksiz olarak ödendiğinden emin olunması en temel kuraldır.

Bu sebeple anlaşmalı iş sözleşmesi sonlandırma yani ikale protokolü yapmadan önce maddi haklarınızdan tam olarak emin olunuz ve bunların size ödeniyor olduğundan emin olmadığınız bir sözleşmeyi imzalamayınız.

Bunların eksik olması durumunda nelerden feragat ettiğinizin bilincinde olarak hür iradeniz ile karar verdiğinizi unutmayınız.

Herhangi bir şekilde mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız veya içinize sinmiyorsa, SGK müracat ederek haklarınızı öğreniniz ve tercihen bu iş akdi anlaşmalı fesih yani ikale sözleşmesini imzalamadan önce sözleşme metnini alarak bir Avukata danışınız.

Tercihen Avukat nezaretinde imzalamaya gayret ediniz.

İş Sözleşmesinin İkale yani anlaşma ile sonlandırılması dilekçesi kendi başına herhangi bir hukuki anlam ifade etmemektedir, yazılacak dilekçe yalnızca şirkete anlaşmaya hazır olduğunuzu ve anlaşmalı olarak iş sözleşmenizi bitirme rızanızı beyan eden bir dilekçedir, Anlaşma protkolü imzalanmadan sadece anlaşmalı olarak iş sözleşmenizi sonlandırma isteğinizi beyan etmekten öte bir sorumluluk yaratmamaktadır.

Dilekçe sunulduktan sonra anlaşma imzalanmaz ise iş sözleşmesi aynı şartlar ile yürürlükte kalır , dilekçe sunulduktan sonra iş akdinin ikale ile sonlandırılması gerektiği gibi bir bilgi kesinlikle doğru değildir.

İkale sözleşmesi karşılıklı uzlaşma ile imzalanmadan verilecek dilekçenin müracat ettiğinizin ispatı dışında herhangi bir bağlayıcı hükmü bulunmamaktadır.

Sözleşme şartlarına uyulmaması halinde ne olur ?

İkale sözleşmemesi hukuki bir anlaşma metnidir ve herhangi bir şartına uyulmaması hukuken sorumluluk getirir ve dava yolu açıktır. Sözleşme şartlarına uyulmadığı durumda ihtarname çekilerek hemen dava yoluna gidilebilir.

Diğer iş kanunu davalarında olduğu gibi önce arabuluculuk müessesesinden faydalanılması ve uzlaşma aranması şartı vardır, uzlaşma olmaması halinde yine hukuk yolu bellidir ve dava açılması gerekli olabilir.

İş Sözleşmesinin Anlaşma İkale İle Sonlandırılması Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Genel uygulama gereği çalışanın rızasını ifade etmesi açısından anlaşma ile iş akdi sonlandırılmasına dair müracat çalışan tarafından çalışmakta olduğu kuruma yapılmalıdır, bu genel olarak hukuken de makul bulunmaktadır.

Çalışana işveren tarafından anlaşma teklifi sunuluyor olsa dahi çalışanın dilekçe ile kuruma müracat etmesi hür irade ile çalışanın bu anlaşmaya taraf olduğunu temsil etmesi açısından gerekli görülmektedir.

Çalışan çalışmakta olduğu şirkete iş akdini anlaşma yolu ile sonlandırmak istediğine dair bir dilekçe sunarak prosedürü başlatmış olur.

Bu dilekçede hür iradesi ile hiçbir baskı altında kalmadan iş sözleşmesini anlaşma yolu ile sonlandırma isteğini belirtir resmi bir dilekçe düzenlemesi yeterlidir.

Dilekçe ilgili şirket müdürlüğü makamına hitaben yazılır ve dilekçe konusu olarak da iş sözleşmemin anlaşma yolu ile sonlandırılması talebimin sunulmasından ibarettir gibi bir konu tanımlaması yeterli olacaktır.

Dilekçe metninde de bu istemini yazılı olarak ifade ederek şirket yönetimine teslim edebilir.

İş Sözleşmesinin Anlaşma İkale İle Sonlandırılması Dilekçe Örneği

	............................................................. Şirketi Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : İş Sözleşmemin Anlaşma (İkale) Yolu ile sonlandırılması talebimin sunulmasından ibarettir.


	Şirketinizde ........................... Tarihidnen beri ................................................. Görevi ile belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmaktayım. Gördüğüm lüzüm üzerine İş Kanununa göre kazanılmış tüm haklarımın eksiksiz biçimde ödenmesi şartı ile iş sözleşmemin anlaşma yani ikale yolu ile sonlandırılmasını talep etmekteyim. Protokol metninin usulüne göre düzenlenerek tarafıma değerlendirme yapabilmem için yazılı olarak teslim edilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim. 


							Tarih : 
							
							İsim Soyisim :

							İmza 
	

	

	

Türkiye Cumhuriyeti 4857 Numaralı İş Kanununun Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi üzerindeki metni PDF dosya türü : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdfhttps://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Mevzuat Sistemi Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuat Listesi Sayfası : https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Web Sitesi : http://www.sgk.gov.tr/

Scroll to Top