Araç Haciz Kaldırma Dilekçe Örneği

Haciz Nedir?

Haciz, borçlunun borcunu vadesi içinde ödememesi halinde alacaklıya borcun tahsili için verilmiş olan İcra İflas Kanunca düzenlenmiş bir imkândır. Bu imkân alacaklının icra müdürlüğü aracılığıyla kullanabileceği bir haktır. Haczin konusu, borçlunun taşınmaz ve taşınır malları ile hak ve alacaklarıdır. 

Araç Haczi Nedir?

Araç haczi kabaca, borç olarak otomobilin gösterilmesi ve haczin de bu otomobilin üzerine konulmasıdır. Alacaklının başlattığı icra takibi neticesinde eğer ödeme emri tebliği ile takip kesinleşmiş ise alacak miktarını karşılamak üzere borçlunun üzerine kayıtlı motorlu taşıta sistem üzerinden haciz kaydı işletilebilmektedir. Hacizli aracın alınması ve satılması mümkündür. Öte yandan, hacizli aracı alan kişi araç üzerindeki haczi de kabul ederek satın almış olur. Araç üzerinde rehin hakkının tesis edilmesi de mümkündür. Böyle bir durumda ise rehin hakkının sona ermesiyle birlikte araç rehin kaldırma işleminin yapılması gerekmektedir.

Araç Haciz Sorgulama

Araç haciz sorgulama işlemi ile satın alınacak olan ikinci el aracın üzerinde haciz ve rehin olması, vergi borcunun olması, muayenelerinin yapılmamış olması, trafik cezası borcunun birikmiş olması gibi pek çok farklı duruma ilişkin bilgi edinmek mümkündür. Araba üzerinde haciz veya rehin olup olmadığı ise e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra ilgili sayfadan saniyeler içerisinde öğrenilebilir. E-Devlet üzerinden araç haciz sorgulama sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerindeki haciz beş farklı şekilde kaldırılabilmektedir:

1. Borcun ödenmesi: Eğer borcun varlığını kabul ediyorsanız ve ödeme niyetindeyseniz takibin gerçekleştirildiği icra dairesine giderek veya bulunduğunuz yere en yakın icra dairesinden muhabere yoluyla takipte talep edilen alacak miktarını faiz ve vekalet ücreti gibi ferileriyle birlikte ödeyerek, dosyayı kapatabilirsiniz. Dosya borcun ödenmesi suretiyle kapatılması durumunda araç üzerindeki haciz de kalkacaktır.

2. Haciz kaydının yanlışlıkla koyulması: Haczin sehven yani icra takip elemanlarının bir hatası neticesinde, örneğin tarafı olmadığınız bir icra takip dosyasından konulduğunu düşünüyorsanız dilekçe ile haczin konulduğu icra müdürlüğüne başvurmanız halinde yapılan hatalı işlem geri alınacak ve araç üzerindeki haciz kaldırılacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde hatalı işlemle ilgili olarak icra hukuk mahkemesine başvurmanız mümkündür. Bu durumda mahkeme yapılan işlemi inceleyecek ve icra memurundan kaynaklanan bir hatalı işlem olduğunu tespit ederse haczin kaldırılmasına karar verecektir.

3. Borçlu ile alacaklının anlaşması: Alacaklının koydurduğu haciz yine alacaklının talebi ile kaldırılabilir. Bunun için alacaklı ile iletişime geçerek haczin kaldırılmasını talep etmeniz mümkün. Örneğin borcunuzu ödeme niyetinde olduğunuzu ancak haczin kaldırılması şartıyla borcun taksitlendirilmesini talep ettiğinizi belirtir ve bu konuda alacaklıyla mutabakata varabilir iseniz borçlunun icra müdürlüğüne yapacağı başvuru ile aracınız üzerindeki haciz kalkacaktır.

4. Haczin süre nedeniyle düşmesi: Alacaklının alacağını tahsili amacıyla icra müdürlüğü aracılığıyla borçlunun araç ve taşınmazlarına haciz koyması halinde İ.İ.K. 106. madde de düzenlendiği üzere haczolunun malın taşınır olması durumunda hacizden itibaren altı ay, taşınmaz olması durumunda hacizden itibaren 1 yıl içinde satılmasını talep etme hakkı vardır. Bu süreler içinde alacaklının satış talep etmemesi veya satış talep ettiği halde icra müdürünce verilecek karar üzerine gerekli gideri onbeş gün içerisinde icra veznesine depo etmemesi halinde İ.İ.K. 110. madde gereği o mal üzerindeki haciz kalkar.

5. Menfi tespit davası: İcra takibi açılmış ve tarafınıza yapılan tebligat neticesinde takip kesinleşmiş ise borçlu olmadığınız kanaatinde iseniz menfi tespit davası açmanız gerekmektedir. İcra takibi sonrası açılan menfi tespit davası takipte talep edilen alacak bakımından borçlu olmadığınızın mahkeme kanalıyla tespit edilmesini sağlamaktadır. Açılacak menfi tespit davasında alacağın %15’i oranında teminat yatırmak suretiyle takiple ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep edebilirsiniz.

Araç Haciz Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

Araç haciz kaldırma işlemi için net bir süre yoktur. Haciz kaldırma istemine göre süre değişiklik gösterebilmektedir. Yine de araba üzerindeki haczin kaldırılması için ortalama olarak 1 ile 3 gün arası sürdüğü söylenebilir. Tabii, sürecin yönetilme şekli de haciz kaldırma işlemlerinin süresini değiştirebilmektedir.

Araç Haciz Kaldırma Ücreti Ne Kadar?

Haciz kaldırma talebinin icra müdürünce kabulü halinde araç üzerindeki haciz Uyap üzerinden herhangi bir masraf istenmeden kaldırılmaktadır; ancak gayrimenkul haczinde durum biraz farklıdır. Haciz, müzekkere ile tapuya işlendiğinden yine müzekkere ile kaldırılması gerekmektedir. Bu müzekkereyi ilgili tapu müdürlüğüne göndermek üzere icra dairesine tebligat masrafını ödemek gerekecektir.

Öte yandan vurgulamak gerekir ki kişinin, avukatsız bir şekilde konuyla ilgilenmesi durumunda gereksiz masraf yapması olağandır. Bu yüzden, kişi, hukuki işlemlerde avukat yardımı almayacaksa süreci dikkatli takip etmelidir.

Araç Haciz Kaldırma Talebinde Kimler Bulunabilir?

Kişi, direkt kendisi araba haczi kaldırma talebinde bulunabileceği gibi vekili, avukatı, aracılığıyla da haciz kaldırma talebinde bulunabilir. Sürecin her anlamda sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi adına işlemlerin, bir avukat vasıtasıyla gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır.

Araç Haciz Kaldırma Talebi İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Borcun haczi koyan icra dairesine gerektiği gibi ifa edilmesi ve alacaklının altı ay içerisinde herhangi bir haciz talebinde bulunmaması durumlarında haciz düşer. Diğer taraftan, haczin otomatik olarak kaldırılmamasından ötürü ilgili icra dairelerinde bazı ek işlemlerin yapılması gerekmektedir. Haciz kaydının yanlışlıkla koyulduğunun tespiti ve borçlu ile alacaklının kendi aralarında anlaşarak haczi kaldırmak istemeleri durumunda ise ilgili icra dairesine müracaat etmek gerekmektedir.

Araç Haciz Kaldırma Talebi Dilekçe Örneği

           ........ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE


DOSYA NO:

BORÇLU : Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES  :

KONU  : Araç üzerindeki haczin kaldırılması talebi

AÇIKLAMALAR:
Müdürlüğünüz yukarıda numarası belirtilen dosyasında borçluyum. Adıma kayıtlı .......... plakalı aracım üzerine .../.../.... tarihinde haciz konulmuştur.
Bu haciz tarihinden itibaren 6 ay içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenlerle İcra ve İflas Kanununun 106-110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hasıl olmuştur.

DELİLLER: Her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER: İİK. Md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle belirtilen plaka üzerine dosyanızdan konulan haczin, İcra ve İflas Kanununun 106-110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek, kaldırılmasını saygılarımla arz ederim. .../.../....


                            Ad ve Soyad
                               İmza
Scroll to Top