Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Dilekçe Örneği Anayasa Mahkemesine yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kanunların , Cumhurbaşkanı Kararnamelerinin , Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemektedir. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

Aşağıdaki özetleme Anayasa Mahkemesi web sitesinden alıntıdır, güncel mevzuat için kurum web sitesi ve literatür taraması tavsiye edilmektedir.

Anayasa Mahkemesi başvurularının tamamında hukuki görüş alınması ve baroya kayıtlı bir Avukatta hukuki danışmanlık alınması, hukuki hakların güvencesi için son derece gerekli olduğu unutulmamalıdır.

Anayasa Norm Denetimi :

Norm denetimi iptal davalarında soyut norm denetimi , itiraz yolunda ise somut norm denetimi biçiminde yapılmaktadır. İptal davası açılabilmesi için Cumhurbaşkanının başvuru yapması , Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip ilk iki siyasi parti grubuna ve TMBB üyelerinin en az %20 kadarının başvurusu ile açılabilmektedir.

Anayasa Mahkemesine açılacak iptal davalarında başvuru süresi ilgili normun resmi gazetede yayınlanmasının ardından başlayan 60 gündür.

İtiraz yolunda yanlızca kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri konu olabilir.

Yüce Divan Yargılamaları Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmaktadır.

Siyasi Parti Kapatma Davaları , Siyasi Parti Mali Denetimleri , Yasama Dokunulmazlığı , Milletvekilliği Düşme konuluları , Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı seçimi de Anayasa Mahkemesi Görev alanında yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı Nedir ?

Kamu gücünü kullanan kamu görevlileri ve kamu kurumlarının sebep olduğu Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamındaki haklarından herhangi birinin ihlal ettiğini düşünen bireyler Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapabilirler.

Yapılacak başvurunun yalnızca bu hak ihlalleri ile ilgili olması ve Kamu görevlileri veya Kamu Görevlilerinin taraf olduğu ihlaller olması gerekmektedir.

Farklı hukuki konulardaki davalar ilgili alan ile görevli mahkemelere başvurularak açılmalıdır.

Kamu görevlisi olmayan kişilerin yapmış olduğu hak ihlalleri ve özel kurumların yapmış olduğu hak ihlalleri var ise yine onlar da ilgili mahkemelere açılmalıdır.

Anayasa Mahkemesine müracatlarda bir taraf birey diğer taraf Kamu Kurumu yada Kamu görevlisi olmalıdır.

Anayasa Mahkemesi Adres ve İletişim Bilgileri

Anayasa Mahkemesi Adresi : Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 ÇANKAYA / ANKARA

Santral Telefonu : +90 312 463 73 00

Eposta Adresi :bilgi@anayasa.gov.tr

Kep Adresi : aym@hs01.kep.tr

websitesi : https://www.anayasa.gov.tr/

Anayasa Mahkemesine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Anayasa Mahkemesi bir kamu kurumudur ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde dilekçe yazılması gerekmektedir. Ayrıca başvurunun hukuki güveniniz açısından baroya bağlı bir avukat tarafından yapılması son derece önemlidir, bireysel başvuru hakkınızı kullanırken hukuki güvenceniz adına bir Avukattan hukuk müşavirliği almanız ve dava sürecinizi bir Avukatın takibini yapmasını temin etmeniz son derece önemlidir bu uyarıyı dikkate alınız.

Anayasa Mahkemesi yalnızca kendi görev alanındaki davalara ve mevzuata uygun olan istemleri incelemeye almaktadır, görev alanına girmeyen konularda yada mevzuata uygun olmayan başvurulara olumlu yanıt vermemektedir.

Dilekçe boş beyaz temiz çizgisiz a4 kağıtların yalnızca bir yüzü kullanılarak yazılmalıdır, Yalnızca Türkçe ve Latin Türkçe harfler kullanılarak dilekçe yazılmalıdır. Farklı diller ve harf yapıları ile sunulan dilekçeler işlem görmezler.

Dilekçe yazımında Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun metinler sunulmalıdır ve açık net anlaşılır bir üslup ile yazı kaleme alınmalıdır.

Yazılı başvuruların olası hukuki neticelerine ve sorumluğunun bilincinde olunmalı ve bir avukattan hukuki danışmanlık ile dava süreci yönetilmelidir.

Hukuki işlemlerde yalnızca velilerin 18 yaşından küçükleri temsil etme ve vasi yada temsilci atanmış kişilerin temsil etme hakkı vardır, tüzel kişileri de yasal yetkilileri temsil edebilirler. Bunun dışındaki başvurular Vekil Avukatlar tarafından yapılabilir. Avukat olmayan kişiler hukuk davalarında vekil olamazlar.

Anayasa Mahkemesine PTT ile iadeli taahhütlü dilekçe gönderilebilmektedir fakat mahkeme kaleminden başvuru ile ilgili mevzuat bilgisi ve oluru alınarak başvuru yapılması tavsiye olunur.

Yapılacak başvuru ve olası tüm neticeleri ile tüm sorumluluğun tarafınızda olduğunun bilincinde olarak hareket ediniz. Bu sayfa dahil olmak üzere internet üzerinden erişeceğiniz ve Adalet Bakanlığı yada Anayasa Mahkemesi başkanlığı yada Kamuya ait olan kaynaklar dışındaki tüm kaynakların yanlış yanıltıcı veya güncel olmayan bilgiler yada belgeler sunuyor olabileceğinin bilincinde olunuz. Tüm güncel mevzuat ve literatürü kendiniz araştırarak bilinçli hareket ediniz ve tüm sorumluluğun tarafınızda olduğunu unutmayınız.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek boş şablon bir Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Dilekçesi yer almaktadır, Avukatınızın hukuki danışmanlığı ve Vekaleti ile sürdürmenizin sağlıklı olacağı başvurunuzda örnek dilekçeyi ihtiyacınıza göre düzenleyerek kuruma sunabilirsiniz.

Parantez içerisindeki ifadeleri dikkatli biçimde okuyunuz siliniz ve gerekli metinleri düzenleyerek dilekçenizi 3 nüsha olarak çıktı alınız, ıslak imzalı olarak kuruma sununuz.

(!!Başvurunuzu Baroya kayıtlı bir Avukat Hukuk Müşavirliği ve Vekilliği ile yürütmenizin hukuki güvenceniz için son derece önemli olduğunun bilincinde olunuz. !!)Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanlığına,


Dilekçe Konusu : Anayasal Hak ve Özgürlük İhlali ile ilgili bireysel başvurumun sunulmasından ibarettir.

DAVACI : İsim Soyisim TCNo İkamet Adresi İletişim Bilgileri)

DAVALI : (İsim Soyisim, Kamu Görevi Tanımı ,Bağlı Olduğu Kamu Kurumu Ünvanı / Adresi)
		(Kamu Kurumu ise Ünvanı / Adresi)	

DAVA KONUSU : (DAVA KONUSU)

AÇIKLAMALAR : 

1- (Maddeler Halinde Başvuru sebebinizi izah ediniz.)HUKUKİ SEBEPLER:
(Hak ihlali görülen kanunları belirtiniz)SONUÇ VE İSTEM : 

(Mahkemeye sunacağınız istemlerinizi açık net anlaşılır biçimde izah ediniz.)	Yukarıda izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih :
				
							İsim Soyisim : 

							İmza : 

EKLER: 
1- (Numara sıralı biçimde dilekçeye ekli belgeleri belirtiniz. Belge Tanımı , Sayfa Sayısı)

Anayasa Mahkemesi Mevzuatına Erişim Sayfası : https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/

Anayasa Mahkemesi tarafından EDevlet üzerinden sunulan çevrimiçi hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/anayasa-mahkemesi-baskanligi

Scroll to Top