Mal Bildirimi Dilekçesi

Mal Bildirimi Dilekçesi (Mal Beyanı Dilekçesi) anlamına da gelmektedir ve kamu görevi üstlenen kişiler mal beyanı yada mal bildirimi yapmakla mükelleftir. Tüm kamu görevlileri ve kamu adına faaliyet göstermekte olan tüzel kişiliklerdeki yetkililer ve meslek örgütü idarecileri de mal bildiriminde bulunmalıdır.

Bu yazımızda icra daireleri tarafından talep edilen mal beyanı veya mal bidirimi konusunda bahsetmemekteyiz, bu yazımız içeriğindekine benzer biçimde icraya konu borçlarınız ile ilgili mal beyanı mal bildirimi de istenebilmektedir , bu beyan farklıdır ve icra dairelerine yapılır. Bizim bu makalemiz yalnızca kamu görevlilierinin mal beyanı ve mal bildirimi hakkındadır.

Mal beyanı yani mal bildirimi önemli bir konudur ve tüm kamu görevlileri mal bidirimi yapmalıdır, bu konuda üst idare amirinizden bilgi alarak işlem yapmanız önerilmektedir.

Kısacası tüm kamu görevlileri göreve başlama , atama , terfi ve görevden ayrılma durumlarında ve en çok 5 yılda bir mal bildiriminde bulunurlar, bu durumların hiçbiri gerçekleşmese dahi sonu 5 ve 0 ile biten yıllarda mal beyanı yani mal bildirimi yapılması gerekmektedir ve eksik yanlış fazla yapılan bildirimlerin daima geriye dönük de olmak üzere hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Ciddi bir konudur ve dikkatli biçimde yapılması şarttır.

Tüm kamu görevlileri ilgili mevzuatı bilmeli ve uygulamalıdır burada sorumluluk tamamen kendilerine aittir ve ayrıca bu yazı dahil olmak üzere güncelliğini yitirmiş bilgi ve belgeler sebebi ile oluşacak kusurdan gene kişi kendisi sorumludur bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat bilgi sistemi ve güncel mevzuat kanun kararname lere uygun biçimde mal beyanı veya mal bildirimi yapılması zorunludur.

Mal Beyanı , Mal Bildirimi Nedir ?

Mal beyanı yada mal bildirimi sahip olunan tüm maddi değeri bulunan menkul , gayrımenkul ve fikri sınai hak gelirlerinin kamu görevlileri tarafından üst idare makamına bildirilmesi anlamına gelir.

Seçimle göreve gelen veya atanan milletvekili ve bakanlar ve TCMB üyeleri, Noterler , Türk Hava kurumu yönetim ve denetim kurulu üyeleri , merkez teşkilatında ve genel müdürlük makamında , Türk Kızılayı merkez kurullarında ve genel müdürlük teşkilatnda ve şube başkanlığı görevinde olanlar , Genel karma bütçeli idareler , belediye ve tüm kuruluşlarında , kamu iktisati kuruluş ve teşebbüslerinde , kamu hizmeti gören kurum ve kuruluş hizmetinde çalışan görevlerndirilen memurlar, tüm kamu görevlilieri , denetim yönetim kurulu üyeleri , Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli yönetici ve denetici olanlar , oda ve borsalardaki tüm görevliler , siyasi parti başkanları , vakıf idarecileri ,kooperatif başkanları , yönetim kurulu üyeleri , yeminli mali müşavirler, gazete sahipleri ve yönetim kurulu denetim kurulu üyeleri sorumlu müdür başyazar ve fıkra yazarları , konfederasyon sendika sendika şubesi başkan ve yöneticileri mal beyanı yani mal bildiriminde bulunurlar.

Mal Beyanı , Mal Bildirimi nereye verilir?

TCMB üyeleri TCMB Başkanlığına , Kamu Kurum ve Kuruluşlarında devlet memuru statüsündeki tüm personel idare makamı özlük işlerine , Kurum kuşuluş teşebbüs teşekkül kuruluş genel müdürlük yönetim denetim kurulu görevlileri ilgili bakanlıklara , yüksek mahkeme daire başkan ve üyeleri ilgili mahkeme başkanlığına , noterler adalet bakanlığına , tüm kurum ve kuruluşlardaki memurlar atamaya yetkili makamlara , Türk hava kurumu , Türk Kızılayı gibi tüm kurumlar kurum başkanlığı ve bağlı olduğu bakanlıklara , Tüm Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kurum başkanlıkları ve bağlı oldukları bakanlıklara ve şubeleri valiliklere, Siyasi partiler Yargıtay cumhuriyet başsavcılığına , kooperatif ve birlikler ile ilgilig örevliler denetime yetkili kamu kurumuna , yeminli mali müşavirler maliye bakanlığına , il meclis üyeleri valiliklere, belediye meclis üyelikleri belediye başkanlıklarına , belediye başkanları içişleri bakanlığına , tüm memurlar için kendi görevli oldukları kurumdaki özlük işlerine , gazete sahipleri yönetim denetim başyazar ve yazarlar en büyük mülki idare amiri , vakıf idarecileri vakıflar genel müdürlüğüne mal bildirimi yapmalıdırlar.

Mal Beyanı yada mal bildirimi sahibi olunan maddi değeri olan herşeyi kapsamaktadır ve göreve geldiğinde , görevi değiştiğinde , görevden ayrıldığında , mal varlığında kayda değer bir değişim olduğunda veya makul süre kabul edilen 10 yıllık süre geçtikten sonra yeniden mal bildiriminde bulunmalı veya ek mal bildiriminde bulunulmalıdır.

Mal Beyanı , Mal Bildirimi neler dahildir neler değildir ?

Mal bildirimine maddi değeri olan her tür emtia eşya menkul veya gayrımenkul dahildir. Maddi değeri olmayan manevi değeri olan hiçbirşey dahil değildir.

Örneğin telif hakkı geliri sunmakta olan bir şarkı sözü veya beste de mal bildirimine dahil olurken, bir aile büyüğünden kalan günlük mal bildirimine dahil değildir.

Yani kısaca arsa tarla bina kat daire han gibi her çeşit gayrmenkul , her çeşit maddi değeri olan menkul kıymet fikri sinai hak ve para karşılığı olan herşey menkul kıymetir.

Ekonomik değeri genel uygulama gereği beş aylık gelirinin üzerinde bulunan her şey mal beyanı yada mal bildirimine dahildir.

Kısacası taşınmazlar , para ve para karşılığı olan her çeşit menkul kıymet, hisse senedi ve tahviller , altın mücevherat kıymetli maden ve her çeşit element , her çeşit hava deniz kara taşıtları , tarım makinaları , inşaat makinaları ve her çeşit taşınır taşınmaz mal , fikri sınai ve her çeşit maddi kazancı olabilecek hak , tüm borçlar ve alacaklar , maaş harici her çeşit gelir.

Mal Beyanı , Mal Bildirimi ne zaman verilmelidir ?

Kamu görevlisinin göreve başlaması , terfisi , yeni göreve atanması , mal varlığındaki maaşının beş katını geçen değişimler , görevden ayrılma , başka kuruma atanma durumlarında mal bildirimi yaparlar.

Kendi , eş veya evlatlarının mal varlıklarında kayda değer bir değişim olduğunda ek bildirim yaparlar.

Ayrıca her kamu görevlisi en çok 5 yılda bir ve 5 ve 0 ile biten yılların 1 ocak ile 28 şubat tarihleri arasında mal bildirimini yenilerler.

Mal Bildirimi Dilekçesi Nasıl yazılır ?

Bazı kamu kurumlarının kendine ait şablonu ve bir düzeni olmak ile beraber yüzlerce farklı görev alanındaki memurun yine yüzlerce kurum ve onlarca bakanlık bünyesindeki görev ile ilgili matbu bir form yada şekil şartı tanımlanmamıştır ama buradaki genel prensip genel kamu resmi yazım usulüne uygun biçimde bir bayan biçiminde dilekçe yapısında mal beyanının yani mal bildiriminin kaleme alınması makuldür.

Ayrıca bazı kurumlar bu beyanın elle yapılmasına izin de verebilirken genellikle bilgisayar çıktısı olması gerekliliği unutulmamalıdır, bazı kurumlar ise elektronik ortamda takip edebilmek için çeşitli hazır şablon belgeler de sunabilmektedir.

En doğru yöntem görev alınan kurum bünyesinde üst amir ve atamaya yetkin amirlerden bilgi alınması ve mal beyanı yani mal bildiriminin verileceği makamdan da teyit edilmesidir.

Unutulmamalıdır ki gerçek olan malın tamamının beyanında hiçbir kusur yoktur fakat eksik beyan edilmesi daima sıkıntıya yol açabilir.

Genel olarak mal bildiriminin sunulduğu makama hitaben yazılmaktadır ve dilekçe konusu olarak da kurumunuza mal bildirimi (mal beyanı) sunulmasından ibarettir. gibi bir başlık yeterlidir.

Öncelikle bir paragraf olarak mal bildiriminin neden yapıldığı ve memuriyet yada kamu görevi sicili yada mal bildirimi sorumluluğunun kaynağı izah olunduktan sonra mal bildiriminin metin yapısında sunulması makuldür.

Mal Bildirim Mal Beyanı Dilekçesi

Aşağıda sunmuş olduğumuz genel amaçlı şablon bir Mal Beyanı Mal Bildirim Dilekçesidir, göreviniz ve görevli olduğunuz kurum talebi ve sunacağınız üst idare makamının kabul edeceği veya onay vereceği bir şablonda mal bidirimi mal beyanı yapmanızın zorunlu olduğunu ve sorumluğun tarafınıza ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli mevzuat araştırması ve kurumunuz idaresinden bilgi alarak kendi sorumluluğunuz ile Mal Beyanı Mal Bildirim Dilekçesi düzenleyrek üst idare makamlarına sununuz.


		Türkiye Cumhuriyeti ...................... Bakanlığına ,
		Türkiye Cumhuriyeti ...................... Valiliğine ,Dilekçe konusu : Kurumunuza mal bildirimimin (mal beyanımın) sunulmasından ibarettir.	Kurumunza bağlı ........................................... ünvanlı kurumun ............................ şube / biriminde .......................... görevi ile ............. tarihinden beri ................................... görevini sürdürmekteyim, Sicil numaramın ................................ ve Tc Kimlik Numaramın ........................... olduğunu beyan etmekteyim.

	Görevim sebebi ile mal bildirimi (mal beyanı) yapmam gerektiğinden iş bu beyannameyi tarafınıza saygı ile sunmaktayım. Ayrıca bir kopyasını da üst idare amiri kurum özlük işleri birimine yazılı biçimde sunacağımı bilgilerinize sunarım.

Aile Bilgileri : 
Eş1 : İsim Soyisim TC No Evlilik Tarihi : Vefat Tarihi : 
Eş 2 : İsim Soyisim TC No Evlilik Tarihi : Boşanma Tarihi : 
Eş 3 : İsim Soyisim TC No Evlilik Tarihi : 
Evlat1 : İsim Soyisim Tc No Doğum Tarihi
Evlat2 : İsim Soyisim Tc No Doğum Tarihi
Evlat3 : İsim Soyisim Tc No Doğum Tarihi

Taşınmaz Bilgileri: 
1- Cinsi / İl İlçe Pafta Ada Parsel / Bağımsız Bölüm no / Tapu No / Alım Tarihi/ Hisse /Toplam Değeri/Hisse Değeri/Edinme Tarihi / Hissedarın Sahibin Adı Soyadı Yakınlığı Tc Kimlik No 
2-.......
3-.......

Kooperatif veya Yapı Tasarruf Sandığı Katılımı : 
1- iL iLÇE / Koperatif Sandık Adı / Hisse Değeri / Katılım Tarihi / Hissedarın Sahibin Adı Soyadı Yakınlığı Tc Kimlik No 
2- ......
3- .......

Taşıtlar ve Taşınır Mallar : 
1- Cinsi – Marka – Model – Alım Yılı – Alım değeri – Sigorta Değeri - Hissedarın Sahibin Adı Soyadı Yakınlığı Tc Kimlik No 
2-
3-

Banka Hesapları ve Menkul Kıymetler :
1- Banka / Hesap Türü / Hesap No / Para Birimi / Edinme tarihi / Aşım değeri / Menkul Emtia Cinsi Miktarı / Güncel TL değeri / Hissedarın Sahibin Adı Soyadı Yakınlığı Tc Kimlik No 
2-
3-Altın , Mücevher , Kımetli Madenler : 
1- Cinsi / Adeti Miktarı yada Ağırlığı / Alım TL değeri / Edinme Tarihi / Güncel TL değeri / Sahibin Adı Soyadı Yakınlığı Tc Kimlik No 
2-
3-
Borçlar : 
1- Adı Soyadı Ünvanı / Borç Sebebi / Borç Tarihi / Toplam Borç Tutarı / Kalan Borç Tutarı
2-
3-

Alacaklar : 
1- Adı Soyadı Ünvanı / Alacak Sebebi / Alacak Tarihi / Toplam Alacak Tutarı / Kalan Alacak Tutarı
2-
3-

Haklar , Fikri Sınai Haklar :
1- Hak Tanımı veya Servet Kazancı Tanımı / edinme biçimi / edinme tarihi / Sahibin Adı Soyadı Yakınlığı Tc Kimlik No 
2-
3-


	Yukarıda listesini sunmuş olduğum aile fertlerinin eşim ve evlatlarım olduğunu ve yine yukarıda bildirdiğim mal beyanı (mal bildirimi) dışında maddi değeri olan bir servetim ve gelirim bulunmadığını beyan ederim.


	Mal bildirimimin usulüne uygun biçimde incelenmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


						Tarih : 
						İsim Soyisim :
						İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat bilgi sistemi üzerinde sunulan 7133 nolu Mal Bildiriminde bulunulması rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu metnine erişim linki : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3628.pdf

Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinde mal bidiminde bulunulması hakkındaki yönetmetlik : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=90748&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Türkiye Belediyeler Birliği Web Sitesi altında sunulan mal bildirimi mal beyanı hakkında rehber metni erişim linki : https://tbb.gov.tr/storage/userfiles/rehber_ve_bilgi_notlari/mal_bildirimine_iliskin_dpb_rehber.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi : https://www.mevzuat.gov.tr/

Exit mobile version